ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چادر در خواب ستر است و پوشانندۂ راز های بینندۂ خواب و حافظ شرف و آبرو می باشد.

تعبیر چادر در خواب مردان

اگر مردی ببیند که چادر دارد، رازداری میکند و این راز ممکن است مال خودش باشد -یا متعلق به دیگران- باشد.
اما اگر ببیند چادر پوشیده، چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است، نیکو نیست و در خواب نشان دهندۂ این است که پوشندۂ چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه میدارد و این اعمال آنقدر زشت وبزرگ هستند که اگر برملا شوند، مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.
 
چادر برای مرد در خواب راز است؛ آن هم رازی که با شرمندگی و سرزنش و شماتت همراه باشد.

اما برای زن آنقدر طبیعی است که تصویری از زندگی او را به دست می دهد.

اگر بینندۂ خواب مرد باشد و ببیند چادر برای دیگری خریده و یا چادر به کسی هدیه میدهد، رازی است که میخواهد دیگران پوشیده نگه دارند افشا نکنند و در صورت اطلاع از آن راز آبرویش را نبرند و راز او را محفوظ نگهدارند.

تعبیر چادر در خواب زنان

اگر زنی را در خواب خود ببیند که چادر نو پوشیده، در محیط خانواده محترم میشود و نزد شوهر عزیز می گردد .
اگر زنی در خواب ببیند که چادرش پاره شد یا سوراخ گردیده، رازش فاش میشود و آبرویش در مخاطره قرار می گیرد.
اگر زنی در خواب ببیند که چادرش کثیف است، باید منتظر بیماری باشد.

تعبیر دو چادر در خواب زنان به هوو

اگر زنی در خواب ببیند علاوه بر چادری که به سر افکنده و پوشیده، چادری دیگری هم دارد، گرفتار هوو می شود و یا زنی بیگانه در زندگی خانوادگی او دخالت می کند.
اگر زنی در خواب ببیند زیر چادر خویش چیزی پنهان کرده، گرفتار نگرانی است که حقوقش پایمال گردد و یا در آینده حقی از او ضایع می شود.

تعبیر خواب کلی چادر به داشتن راز در زندگی

به هر حال هر کس چیزی را یا رازی را پنهان دارد که دوست ندارد دیگران از آن مطلع شوند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به صورت چادر نمایان می شود.
اما چادر شب یا رختخواب پیچ برای مرد همسر و خانوادۂ او می باشد و برای زن خانوادۂ شوهر و نان آور اوست.

تعبیر چادرشب در خواب مردان

نوشته اند اگر مردی ببیند چادر شب نو خریده،زنی تازه میگیرد و یا کنیزی از بازار می خرد که البته درست نیست. چادرشب یا رختخواب پیچ وجاهتی است که زن خانه در خانواده و نزد شوهر کسب میکند و یا میتواند داشته باشد.
 
اگر مردی ببیند که چادرشب نو خریده، عزت و احترام همسرش افزوده میگردد و محبوبیتش بیشتر می شود؛ چون چادر شب برای مرد در حکم زن است و چادر کلاً عزت و حرمت می باشد که به زن بر می گردد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب