ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن

تعبیر خواب پیراهن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش به عمل می آوریم، در خوابهای ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم، ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم، موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد.

تعبیر نوع پیراهن در خواب

  • اگر در خواب خود ببینیم پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم، خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند.
  • چنانچه ببینیم پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم، گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند.
برخی از معبرانپیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند و کیفیت آن کیفیت اخلاقی و سرشت زنی است که مرد با او حشر و نشر دارد… اما این نیز منوط است به اهمیتی که به یکی از این دو می دهیم؛ یا آبرو حیثیت و یا خود زن.
  • هستند کسانی که به موقعیت خویش در جامعه اهمیت نمی دهند و برای به دست آوردن چیزهایی که می خواهند، دست به هر کاری می زنند. طبیعی است که برای این دسته از مردم زن نقش زیادی به عهده دارد و می تواند به شکل پیراهن در خواب شکل بگیرد.
  • دسته ای دیگر نیز هستند که ضمن احترام به شخصیت زن و نیاز به وجود او در خانه و محیط خانواده بیمناک آبروی خویش هستند و با تمام قدرت می کوشند از خدشه دار شدن حیثیت خود جلوگیری به عمل آورند. شک نیست که برای این عده پیراهن شأن و آبروی اجتماعی است.

تعبیر پیراهن نو در خواب

اگر بیننده خواب ببیند در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه ای گرانبها پوشیده، نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت. اگر پیراهنش نو بود . اما دریدگی و پارگی داشت . بد نیست، مگر اینکه به او اهانت می شود و اهانت کننده درصدد جبران بر می آید… همانگونه که پارگی و دریدگی پیراهن مجددا دوخته و رفو می شود.

تعبیر پیراهن چرک در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند که پیراهنش چرک و کثیف است، خوابش به او می گوید غمی در پیش دارد که به نام نیک او لطمه می زند. به نوشته «ابن سیرین»هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد، غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت ها هائل تر می باشد.

تعبیر هدیه گرفتن پیراهن در خواب

چنانچه در خواب خود مشاهده کنیم کسی پیراهنی نو به ما هدیه کرد و یا بر تن ما پوشانید، یک نفر هست که خدمتی بزرگ در حق ما میکند که تأثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد.
 
چنانچه در خواب ببینید کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید، خبری خوش دریافت میکنید و اگر آن پیراهن را نپسندید، غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست؛ البته در صورتی که پیراهن را نپوشید.
 
به همین نحو اگر کسی پیراهن چرک و کهنه و کثیف پوسیده بر تن ما کرد، از جانب او چه آشنا و چه بیگانه آسیب و زیان می بینیم که اهمیتش همان اندازه است که در مورد پیراهن نو گفته شد.

پوشیدن پیراهن تنگ و گشاد در خواب

چنانچه کسی ببیند پیراهنی تنگ پوشیده، خواب او خبر می دهد که در آینده دچار تنگی و مضیقه می شود و زندگی بر او فشار می آورد. اگر در خواب ببیند که پیراهن گشاد پوشیده، خوابش می گوید در کارها ولنگاری و بی بند و باری نشان می دهد که زیان بخش است.

تعبیر پارگی پیراهن در خواب

دریدگی قسمت جلوی پیراهن، افشای راز است و دریدگی قسمت پشت، اتهام و افترایی است که به پوشنده و دارنده پیراهن وارد می آید. چنانچه دیدید قسمت جلوی پیراهن شما دریده، راز شما فاش می شود و اگر در خواب دیدید قسمت عقب پیراهن شما پاره شده، کسی به شما اتهام می زند و افترا وارد می آورد.
  • آن طور که زلیخا به حضرت یوسف تهمت زد. اما این پایان نیکی دارد؛ زیرا همانطور که حضرت یوسف از تهمت پاک شد، شما نیز رفع اتهام می کنید. همین تعبیر هست اگر در خواب ببینید پیراهن زنانه پوشیده اید، یا پیراهنی که بر تن دارید، شایسته نیست.

برای خانمها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر و فامیل شوهر خویش دارند.

در مورد دریدگی و پارگی جلو و عقب پیراهن عینا همان تعبیر برای زنها نیز هست. یعنی اگر جلوی پیراهنشان دریده باشد، رازشان فاش می شود و اگر پشت پیراهن دریده باشد، مورد اتهام قرار میگیرند.

تعبیر پوشیدن دو پیراهن در خواب

دو پیراهن روی هم پوشیدن در خواب برای زنان بی اعتمادی نسبت به آینده است و اینکه با شوهرشان اختلاف پیدا خواهند کرد.
مردی اگر در خواب خود ببیند دو پیراهن روی هم پوشیده، مکلف به رازداری می شود و به حقیقتی آگاه می گردد که افشای آن از طرف او بیم آور و خطرناک است.
برخی از معبران نوشته اند مردی اگر ببیند دو پیراهن روی هم پوشیده، صاحب فرزند می شود.
 

تعبیر پوشیدن پیراهن پشت و رو

اگر در خواب خود ببینید پیراهنی را پشت رو پوشیده اید، مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید.
  • اگر کارمند باشید، توبیخ می شوید.
  • اگر کاسب و معامله گر باشید، از انجام معامله ای نادم و پشیمان می شوید.
اگر در خواب دیدید پیراهنی را وارونه پوشیده اید یقه به طرف عقب و پشت پیراهن روی سینه کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید.

 

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد، بزرگی، خرمی و بشارت است.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب