ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

همه چیزهایی که «مایه» می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند، در خوابهای ما رزق و روزی و معاش و وسیله زیست تعبیر شده اند. از آن جمله اند ماست، نان، بنیر، سرکه و خیلی چیزهای دیگر.

پنیر یکی از چیزهایی است که مایه می زنند تا ماکول و قابل خوردن شود. متاسفانه پنیر یکی از مواردی است که معبران درباره اش اختلاف نظر دارند و عقاید گوناگونی ابراز داشته اند.

تعبیر خواب پنیر از دیدگاه ابن سیرین

“ابن سیرین” نوشته که پنیر اگر خشک باشد، مالی است اندک و مختصر که در جریان سفر به دست می آید و اگر تازه باشد، پولی است که در محل خودمان، بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود.

تعبیر خواب پنیر در  «نفایس الفنون»

در «نفایس الفنون» تصریح شده که هر چه از شیر فراهم شود، در خوابهای ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از آنها است. اما این از نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر کتاب تعبیر خواب درست نمی آید؛ چون شیر، شیره جان حیوانات حلال گوشت است. گاو و گوسفند در خوابهای مابد تعبیر نشده و هر یک به نحوی فراخی نعمت و وسعت رزق و روزی را نوید می دهند؛ پس شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد.

تعبیر خواب پنیر در  «نفایس الفنون»

«نفایس الفنون» در جایی دیگر نوشته که «دیدن و خوردن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است. در این صورت پنیر که از شیر حیوانات حلال گوشت درست می شود، بد نیست.

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر  کتاب تعبیر خواب، در هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است، فقط باید دید پنیر را چطور می بینیم و چگونه عرضه می شود.

تعبیر خواب پنیر قالبی و تازه

اگر در خوابهای ما پنیر تازه و قالبی و سفید دیده شود، پول زیاد و یکجاست. اگر از دکان خریدید و یا کسی به شما داد، آن پول نصیب شما می شود و یا از دهنده و فروشنده پنیر سودی در همان حد عایدتان می گردد.

تعبیر خواب پنیر له شده و خرد

پنیر له شده و خرده پنیر دست ثروتی شده مالی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران نوشته اند از طریق غیر مشروع به دست شما می رسد و بعدها بدنامی می آورد و یا موجب عذاب وجدان میگردد.

چنانچه در خواب ببینید پنیر به دیگری می دهید، از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد و سودش به اشخاص می رسد.

تعبیر خواب پنیر کرم خورده

اگر در خواب خود ببینید پنیرتان کرم گذاشته، به شما خیانت می شود و در نتیجه زیان مالی می بینید.

تعبیر خواب پنیر به زن حیله گر

اگر در خواب ببینید که پنیر شما را گربه خورد و برد و گریخت، زنی حیله گر شما را فریب می دهد و زیان مالی وارد می آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید، مراقب باشید؛ چون زنی درصدد اغوای شماست.

دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه احساس و عاطفی دارد، تا جنبه مالی.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب