ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پلنگ هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم و یا از او بترسیم و بالاخره به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم، در خوابهای ما به شکل پلنگ یا شیر ظاهر می شود.

تعبیر خواب پلنگ به پدر

خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند؛ از جمله پدر که به او احترام می گذاریم. تا کوچک هستیم، از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

تعبیر خواب پلنگ به دشمن باگذشت

وقتی پلنگ در خواب می بینیم، خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل یک پلنگ در خواب ما ظاهر می شود.

اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود، بدون رسانیدن آزار بگذرد و پی کار خویش برود.
اگر پلنگ در خواب دیدیم، با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است، روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد.

فراری دادن پلنگ

اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت، بر چنین دشمنی پیروز می شویم.

چیرگی بر دشمن

اگر دیدیم که در خواب بر پشت پلنگ نشسته ایم، همان تعبیر را دارد و نشان پیروزی و چیرگی ما بر خصم قوی است.

اگر دیدیم پلنگ سر به دنبال ما نهاده، دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند.

تعبیر پوست پلنگ در خواب

داشتن پوست پلنگ غنیمت است. خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب