ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب پشتی

تعبیر خواب پشتی

تعبیر خواب پشتی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم، و یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم؛ و یا در آینده می اندوزیم و جمع میکنیم.

تعبیر خواب تکبه دادن بر پشتی

اگر در خواب دیدید که بر پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و راحتی می کنید، به آن معنی است که می توانید به کار خودتان و شغل و حرفه ای که دارید و هنری که آموخته اید، پشت گرم و امیدوار باشید و در آینده چنان اطمینانی برای شما حاصل می گردد که نگرانی های شما رفع می گردد.
  • با دیدن این خواب اگر بیکار باشید، مشغول کار می شوید.
  • اگر تهیدست هستید، به پول و نعمت می رسید و اگر بیمارید، شفا می یابید.

تعبیر خواب تکبه دادن دختر جوان بر پشتی

اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که به پشتی تکیه داده، شوهر می کند و شوهر خوبی نصیب او می شود که می تواند بر او مستظهر باشد.

تعبیر خواب تکبه دادن پسر مجرد بر پشتی

اگر پسر مجرد و جوانی در خواب ببیند که پشتی دارد و یا به پشتی تکیه داده و نسشته، مورد حمایت قرار میگیرد و کسی به او کمک می کند.

تعبیر خواب تکبه دادن پدر و مادر بر پشتی

اگر پدر یا مادر سالمندی در خواب ببینند که بالای اطاق نشسته و به پشتی تکیه داده اند، فرزند یا فرزندان ایشان به قوت مالی و قدرت اجتماعی می رسند و برای آنها استظهار می شوند.
اگر کسی در خواب خود ببیند که به پشتی تکیه داده، اما آن پشتی متعلق به خودش نیست، دارای شریک یا دوست قدرتمندی می شود و آن دوست یا شریک به یاری او اقدام خواهد کرد.

تعبیر پشتی برای زن و مرد در خواب

پشتی برای زن، شوهر است، اما برای مرد، زن نیست. اگر زنی در خواب ببیند که خلاف جهت پشتی نشسته و به آن تکیه نداده، با شوهرش رودررو قرار میگیرد و اختلاف می کند.
اگر زنی ببیند که پشتی متعلق به خودش را می شکافد و یا پاره می کند و یا می فروشد و یا به دیگری می بخشد، از شوهرش جدا می شود.
اگر زنی در خواب ببیند پشتیاش سوراخ یا کثیف و لکه دار شده، خواب او خبر می دهد که شوهرش بیمار می شود.

تعبیر خواب تکبه دادن بیمار بر پشتی

اگر بیماری در خواب خود ببیند که به پشتی تکیه داده و روز است و آفتاب در اطاق ولو شده و تابیده، خواب خوبی دیده؛ چون از بیماری شفا می یابد.

بخشیدن یا فروختن پشتی خوب نیست.

 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب