ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پسته در خواب غم و اندوه نیست، اما اشتغال ذهنی و فکری است که گاهی می تواند سرگرم کننده و یا امیدبخش نیز باشد.
 
دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر میکنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش و یا مشتی پسته در جیب دارید، خواب شما می گوید در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند، فکر میکنید.

تعبیر پسته در خواب زنان به غیبت

اگر زنان در خواب پسته ببینند، غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند.
زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند، حرف و بحث است و چیزهایی است که درباره هم می گویند.

تعبیر خواب گرفتن پسته در خواب

چنانچه ببینید کسی پسته به شما داد، باعث آشفتگی خاطرتان می شود و اگر دهنده پسته آشنا بود، موضوع خانوادگی است.

تعبیر پوست بدون مغز یک پسته در خواب

پوست بدون مغز یک پسته و یا مقداری پسته پوک و فاقد مغز غم و اندوه است که میزان غم به مقدار پوست پسته ارتباط دارد.
این پوست پسته نتیجه مایوس کننده کاری را نشان می دهد که کار و کوشش شما را تباه می کند و سودی عاید نمی کند.
اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید، در کاری شکست می خورید؛ ولی اگر مغز پسته دیدید، توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان
می شود.

تعبیر مغز پسته در خواب مردان و زنان

اگر مردی زندار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند، صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود. همین تعبیر است برای مردی که به همسرش مغز پسته بدهد.

درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است.

چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روییده و بار پسته تازه دارد، همه افراد خانواده اش یکجا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند.

تعبیر مغز پسته در خواب دختران جوان

اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که مغز پسته می خورد، عاشق می شود و ازدواج می کند؛ اما ازدواج او بعد از حرفهای زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد.
به هرحال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند، ثابت نشده است و درست نیست.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب