ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پنج + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پستان (سینه)

تعبیر خواب پستان (سینه)

تعبیر خواب پستان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن پستان در خواب حالات مختلفی می تواند داشته باشد و به این بستگی دارد که چه کسی خواب ببیند و در همان حالت خواب چه برداشتی داشته باشد. این نیز جائز کمال اهمیت است که بیننده خواب زن باشد و یا مرد، پیر باشد یا جوان.

روی هم رفته معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و نوشته اند شیری که از پستان می تراود، نعمت است که باز به همان دختر باز می گردد و مربوط می شود.

از جهت دیگر دیدن پستان در خواب هم می تواند یک خواب شیطانی باشد که در این صورت به هیچ وجه محل اعتبار نیست و هم ممکن است یک رؤیای طبیعی باشد که باز هم باید جهات آن را در نظر گرفت.

تعبیر پستان در خواب مردان متأهل

چنانچه مردی متاهل و صاحب زن و فرزند پستان در خواب ببیند و مشاهده کند که بر سینه خودش روییده و چون زنان صاحب پستان برجسته شده، گویای آن است که به زودی صاحب دختر می شود و اگر ببیند از پستانش شیر می آید، صاحب دختری خوشقدم و مبارک طالع خواهد شد که با خود فراخی روزی و نعمت می آورد.

تعبیر پستان در خواب مردان مجرد

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که پستان درآورده، به زودی عاشق می شود و ازدواج می کند و دختری بنام همسر به زندگیش وارد می شود. برای مردان مجرد دیدن پستان نشان عشق و ازدواج است و برای مردان متاهل فرزند مادینه می باشد.

تعبیر خواب پستان به آزردگی مادر

اگر دختر و پسر جوانی در خواب ببینند زنی لباس بر تن دارد، اما پستانهایش را بیرون انداخته، خواب به بیننده خواب هشدار می دهد که مادرشان از آنها آزردگی دارد و یا کاری می کنند که مادرشان مکدر و آزرده می شود و چنانچه دختر و پسر جوان مادر نداشته باشند، این خواب تجسمی از تنهایی و بی همدمی است.

تعبیر دیدن خون به جای شیر

خون به جای شیر از پستان زن مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیرمجاز تحصیل می گردد. برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید، اما اگر زنی در خواب ببیند بجای شیر از پستانش خون می تراود، از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد.

تعبیر خواب سینه در خواب مادر

چنانچه مادری در خواب ببیند که در خواب یکی از پستانهایش بزرگتر از پستان دیگرش شده، بین دخترانش تفاوت پیدا می شود و یا شوهران آنها نسبت به یکدیگر تفوق و تنزل می یابند و اگر این دختران هنوز کوچک باشند، اختلاف و تباین آنها امتیاز تحصیلی می تواند باشد.

اگر زنی در خواب ببیند روی یکی از پستانهایش زخمی پیدا شده، برای دخترش غمی می رسد.

تعبیر خواب شیر آوردن سینه در خواب

اگر مردی در خواب خود ببیند که پستانش شیر آورده، چنانچه مجرد باشد، عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متأهل باشد، به نعمت و ثروت می رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملا طبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است.
چنانچه زنی یائسه و نازا در خواب ببیند پستانش شیر آورده، باید مراقب مال خود باشد و اگر مالدار نیست، به سلامت خویش توجه داشته باشد.

تعبیر سینه به بیماری در خواب

اگر مردی ببیند که به پستان مرد دیگری دست می زند و یا آن را می مکد، نشانه بیماری اوست؛ ولی اگر همان مرد، زنی باردار داشته باشد، خواب او می گوید که همسرش دختر می آورد. زن اگر ببیند که از پستان زن دیگری شیر می خورد، به هیچ وجه خوب نیست

دسته ای از معبران نوشته اند پستان مرد، در خواب همسر اوست و پستان زن، دختر آور، پستان دختر، سلامت و عشق و احساس او می باشد. دو پستان مرد، دو همسر او نیستند، بلکه یکی همسر است و دیگری دختر او.

به هر حال دیدن پستان در خواب به شرطی که خواب شیطانی نباشد، بد نیست؛ مگر اینکه پستان بریده باشد.

اگر مردی در خواب ببیند که پستانی داشته و آن پستان را خود بریده و یا دیگران بریده اند، سلامت و صحت همسرش در معرض خطر قرار می گیرد و باید نگران او باشد.

حال اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند، جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و چنانچه دختری ببیند که پستان او را بریده اند، در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد، کامیاب نمی شود.

تعبیر خواب سینه اضافه

چنانچه زنی در خواب ببیند که زیر پستانش پستان دیگری روییده، اگر جوان باشد، دختر می زاید و اگر صاحب دختران بزرگ و دم بخت باشد، یکی از آنها را شوهر می دهد.

اگر دختر جوانی این خواب را ببیند، دو خواستگار با هم برای او پیدا می شود که نمی تواند یکی را بر دیگری امتیاز دهد.

خوردن شیر از پستان خود خوردن غم و اندوه است و چون حالت غیر طبیعی دارد، ملال آور است.

داشتن پستان های متعدد اختلاف خانوادگی و شلوغی زندگی داخلی است.

اگر پستانی پر از شیر در خواب دیدید، سودی عایدتان می گردد؛ ولی اگر پستان خشک بود، سختی و تنگی معیشت پیدا خواهد شد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب