ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب پریدن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پریدن و جستن در خواب تغییر و تحول است در زندگی بیننده خواب.

تعبیر خواب جستن از بالا و پایین

اگر در خواب خود ببینیم که جست و خیز می زنیم و میپریم؛ از زمین روی دیوار می جهیم و از دیوار روی بام می پریم و به همان نسبت بالا می رویم، خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می دهد.

اگر عکس این بود، یعنی از بام روی دیوار بر زمین جستیم و فرود آمدیم، تحولی پیش می آید که در نتیجه آن تنزل مییابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود، نشان آن است که سفری در پیش دارد که طول آن بستگی دارد به طول جهش در
خواب.

تعبیر پریدن به آب در خواب

اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شد، خوابی بسیار امیدبخش و خوب است، چه که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد. ولی اگر آب تاریک و گل آلود بود، خبری از بک شکست می دهد.

اگر آب متعفن بود و در آن جستیم، گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم.

همین حال است اگر از جایی روشن به تاریکی بپریم.

چنانچه بیننده خواب از جایی روشن به محلی تاریک بپرد، گرفتار ناراحتی و ابهام و سردرگمی می شود و نانچه بیننده خواب از محلی تاریک به محلی روشن بجهد، تحولی پطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می شود.

 اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبدست در دست دارد، به کسی تکیه می کند.

حال اگر آن عصا چوبین بود، خواب می گوید که تکبه گاهش محکم و استوارنیست. اگر آن عصا آهنین بود، محل اتکاء او محکم است.

به طور کلی جستن در خواب به معنی قبول تحول است.

با توجه به اینکه مسافرت و سفر کردن نیز نوعی تحول در زندگی و درگرگونی در روند حیات روزانه می باشد، معبران جستن را به یفر کردن تعبیر کرده اند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب