ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پروانه

  • هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است.
  • هم هوی و هوس از نوع هوسهای ناپایدار و زودگذر، به خصوص هوس های جوانانه و کودکانه است.
  • پروانه در خواب معرف سبکی و جلفی است.

چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید، ضمیر ناخودآگاهتان از طلوع یک هوس در زندگی شما خبر می دهد و اینکه به پیروی از این هوس شأن خود را تخفیف میدهید.

تعبیر دویدن به دنبال پروانه

اگر در خواب دیدید که به دنبال پروانه ای می دوید و می خواهید آن را بگیرید، خواب شما می گوید که به دنبال هوسی می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما نمی دهد؛ فقط عمر و وقت شما را هدر می دهد.

چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببیند که به دنبال پروانه ای می رود و یا پروانه را گرفته، به نوشته «ابن سیرین» ضعف و نادانی خویش را بروز می دهد؛ ضعفی که در شأن او نیست.

کشتن پروانه در خواب

اگر در خواب دیدید که پروانه ای را به عمد کشتید، خواب شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوسباز و متلون شناخته شوید، ولی در زندگیتان پیش می آید که به هوس و هوسبازی بپردازید. باید با هشیاری و دانایی با امیال و هوسها برخورد کنید.

به طور کلی پروانه بیشتر از هر چیز دیگر هوس می باشد و داشتن آن هوسبازی است.

  • پروانه بزرگ و خوشرنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد، در عالم رویاهای ما زن خوبروی فتانی است که پیش روی ما قرار میگیرد. نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن استقبال از مهلکه است.

اگر پروانه ای بال زنان آمد و بر دست و سر شما نشست، جذبه ای و هوسی شما را اغوا می کند و فریب می دهد

  • گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه و یا خشکانیدن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب