ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پرستو پیام آور بهار است. دیدن پرستو در خواب امید و نوید خوشدل و کامروایی است و خواب میمون و مبارکی می باشد.

صدای پرستو در خواب صدای دوست سفر رفته و مهجور است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید، اما خودش را ندیدید، از کسی که او را دوست می دارید و مدتی بر دور مانده اید، خبری خوشحال کننده دریافت می دارید و یا از سفر رفته ای نامه ای می رسد که شما را شاد می کند.

تعبیر لانه پرستو در خواب

اگر پرستو در خانه لانه کرد، عاشق می شوید و یا چنان انگیزه شوق آمیزی در شما به وجود می آید که سر از پا نمی شناسید.

اگر در خواب خود لانه خالی پرستویی را در سقف ایوان و اطاق دیدید و در خواب دانستید که آن اطاق یا ایوان به شما تعلق دارد، عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

«ابن سیرین» می گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت، نشان آن است که با عزیزی انس و الفت میگیرد و به کسی که دوستش دارد، نزدیک می شود.

«خانم آتیانوس» معبر یونانی می گفت «پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند. این کاملا درست است، چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود. این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زندگی ما باشند.

تعبیر کشتن پرستو یا فرار کردن پرستو در خواب 

اگر کسی بیند پرستویی را کشت و یا پرستویی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شد، خوب نیست؛ چون خواب او می گوید که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد و یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد، جدایی می افتد. این حالت و همین تعبیر هست برای کسی که در خواب ببیند پرستویی را با چوب و یا به کمک تکان دادن دست از لانه اش راند و متواری کرد.

از «کرمانی» نقل است که پرستو در خواب، مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده، زن علاقمند به خانه و خانواده و فرزند دوست.

دیدن جوجه های پرستو در لانه تعبیر نیکو دارد و میمون و مبارک است.

دیدن پرستو در خواب خوب است، ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سویی به سوی پرواز کنند، حسرت خوردن است و مشاهده کامروایی دیگران.

تعبیر پرستو در خواب دختران جوان

برای دختران جواب بهترین خواب این است که ببیند پرستویی بر سقف اطاق یا ایوان خانه لانه می سازد. این خواب مبارک و نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند، کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود.

برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو، نوید عشق است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب