ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران بر مبنای این باور و قیاس که قوام انسان بر مال و دارایی و ثروت و مکنتی است که اندوخته و در اختیار دارد، پا را به مال و دارایی تعبیر کرده اند و تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارایی شخص بیننده خواب در رؤیاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود.

 از «ابن سیرین» نقل است که اگر کسی در خواب ببیند یک پای خود را از دست داده، نشان آن است که نیمی از داراییش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند دو پایش را بریده اند، و یا شکسته، به طوری که نمی تواند بایستد، همه ثروت خود را تباه می کند.

تعبیر پاهای قدرتمند در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد، چنانچه ثروتمند است، به مال و منال بیشتر دسترسی می یابد و اگر تهیدست است، پولدار می شود.

تعبیر پاهای فلزی در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که پاهای فلزی دارد و یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده، نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تأمین خواهد یافت. همین تعبیر هست برای کسی که در خواب ببیند هر دو پایش را با طناب بسته اند.

تعبیر لرزش پاها در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که پاهایش هنگام راه رفتن می لرزاند و یا پاهایش در چالهای فرو رفته، کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با وی حیله و نیرنگ به کار می رود و مختصر گرفتاری به وجود می آورد.

اگر کسی در خواب ببیند به جای دو پا چندین پا دارد، به سفر می رود.

اگر کسی در خواب ببیند که به زمین لگد می زند و پای میکوبد، خواب خوبی ندیده است. زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید که حتی ممکن است وخیم و بزرگ باشد.

تعبیر درد پاها در خواب و ترس

درد پا در صورتی که بیننده خواب در بیداری پا درد نداشته باشد، ترس از ترس از آینده است.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب