ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب پاپیون یا کراوات

تعبیر خواب پاپیون یا کراوات

تعبیر خواب پاپیون یا کراوات

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

همه ما به قضاوت مردم درباره خویشتن نیازمندیم و به آن اهمیت می دهیم. این نیاز در همه ما هست و از بد و نیک داوری مردم و جامعه می ترسیم و خشنود و راضی می شویم. هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، متوقع باشیم و جامعه نیز روی ما حساب بیشتری بکند، خوف و رجای ما از نیک و بد داوری مردم بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که به صورت بخشی از سرشت و طبیعت ما درمی آید و عادت می شود.
این زمینه نیرومند احساسی، در خوابهای ما به صورت چیزهایی ظاهر می شوند و شکل می پذیرند که می توانند جالب نظر و برانگیزنده قضاوت خوب مردم باشد که پاپیون یکی از آنهاست.

تعبیر پاپیون به قضاوت مردم

با این توضیح اگر کسی در خواب ببیند که پاپیون بسته، به قضاوت مردم درباره خویش محتاج شده است و از بدداوری جامعه بیمناک می باشد.

تعبیر پاپیون به غم

اگر کسی در خواب خود ببیند که پاپیون و یا کراوات بسته و در بیداری و زندگی روزانه از این دو چیز استفاده نمی کند، ضمیر ناخودآگاه او از یک غم خبر می دهد. غمی که یک چند نه خیلی طولانی و زیاد موجب آشفتگی روح او خواهد شد و بعد مرتفع می گردد.

اگر در خواب خود ببینید که پاپیون بسته اید، اما لباسی مناسب پاپیون به تن ندارید، عملی مرتکب می شوید که در نتیجه آن عمل شما را سرزنش می کنند. سر زبان ها می افتید و شماتت دیگران را تحمل می نمایید.

تعبیر پاپیون و کراوات به مشکل

پاپیون و کراوات باز و گره نخورده مشکل است و چنانچه ببینید پاپیونی در دست دارید که می خواهید ببندید، با مشکلی روبرو می شوید که حل آن مشکل دقت و صرف وقت می خواهد.

تعبیر پاپیون به فریب خوردن

اگر در خواب دیدید که کسی پاپیونی به شما هدیه کرد، تردید نداشته باشید که فریب می خورید و فریب دهنده یک زن است.

تعبیر پاپیون به ظاهرسازی

اگر در خواب دیدید پاپیون دارید، اما آن را نبسته، بلکه در جیب نهاده اید، در روزهای آینده به دروغگویی و ظاهرسازی متوسل می شوید. دروغی که با گفتن آن می خواهید حقیقی را پنهان کنید.

اگر در خواب خود ببینید که دیگری پاپیون بسته، موردی پیش می آید که باید رقابت کنید و یا با شما رقابت می کنند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب