ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پادشاه به عقیده «فروید» و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب که او عنوان کرده، پادشاه در خوابهایی که ما می بینیم، سمبول پدر است. همانطور که جای دیگری از این کتاب آورده شده «فروید» معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند، در خواب به صورت سمبولهایی ظاهر می شوند. او می گوید سمبولیسم جالبترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نزدیک مثال آورده است.
اگر نظر «فروید» را قبول داشته باشیم که درست هم به نظر می رسد، پادشاه در خوابهای ما پدر است و ملکه مادر.
معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند؛ یعنی میگویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زندگی روزانه آنها را لمس می کنیم.
 
در کتاب تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) در قسمت «آ» کلمه «آفتاب» نوشته شده است که معبران اسلامی معتقدند که آفتاب و خورشید – در خوابهای ما پدر است، ماه، مادر و ستاره های دیگر به ترتیب معرف اشخاص در اطراف و نزدیک به ما هستند.

تعبیر خواب پادشاه از نظر فروید به پدر سختگیر

به خصوص «فروید» تاکید دارد که پدر اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد، در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود.
 
با این تعریف نه تنها پدر و مادر، بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند، می توانند در خوابهای ما پادشاه و ملکه و ماه و خورشید بشوند. مثل رییس، کارفرما، معلم یا هرکس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم. با این مقدمه و تعریف می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید که کیست و رؤیای شما از چه کسی با شما سخن می گوید.

تعبیر پادشاه خوشحال در خواب

اگر در خواب خود پادشاه را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است، خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آید، خبر می دهد.

تعبیر پادشاه مرده در خواب

اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید، خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی روبرو می شوید که می تواند در زندگیتان تعیین کننده باشد. اگر پشتش به شما بود، نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد. اگر پشت شما به پادشاه بود، از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید؛ بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید.
 
اگر در خواب دیدید، پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به او تعلق نداشت، به صاحب خانه زیان وارد می شود و اگر آن خانه به خود شاه متعلق بود، به بیننده خواب سود می رسد.

تعبیر پادشاه اندوهگین در خواب

چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید، خواب شما از یک غصه عمومی خبر می دهد.

تعبیر نشستن با پادشاه  در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند و یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد، گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدایی می افتد. اگر پادشاه را فقط بر سر سفره دیدید و خودتان کنار نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبری می دهد.

تعبیر پادشاه در خواب دختر و پسر جوان

چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند، خواب او گویای عشق و ازدواج نزدیک است و اگر پسر جوانی این خواب را ببیند، باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق.
 
اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و اتومبیل حامل شاه و اسکورت او از جلوی شما می گذرد، منتظر یک خبر بزرگ باشید.

تعبیر پادشاه سوار ماشین در خواب

اگر دیدید از جایی که هستید، پادشاه سوار ماشین و یا اسب یا وسیله دیگری شد و رفت، امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می شود.
ولی اگر دیدید جایی که هستید، پادشاه آمد و پیاده شد، گرفتار ملال می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید.
 
اگر در خواب ببینید که با پادشاه به سفر می روید، خواب خوبی ندیده اید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب