ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. یعنی آنقدر که در بیداری مشاهده یک قبر در بیننده خوف و بیم ایجاد می کند، در خواب دلیل ترس و وحشت نیست و هیچ ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد.
مرگ پایان خط زندگی است و بشر ناخودآگاه از رسیدن به این نقطه پایان وحشتی گنگ و مبهم دارد. من، شما، ما و همه ما از این نقطه بیم داریم و این ترس در اعماق وجود ما هست؛ بی آنکه به آن معترف باشیم و یا بیندیشیم.

قبر در بیداری

در بیداری وقتی قبر می بینیم، دلمان برای آنکه مرده نمی سوزد؛ بلکه برای خودمان می سوزد که به اینجا می رسیم. در خواب نیز این حالت هست. یعنی اگر قبر در رویای خویش مشاهده کنیم، از رسیدن به آن بن بست هراسان می شویم. روحمان می ماند و صبح به یاد می آوریم و برای دیگران هم نقل می کنیم.

تعبیر دیدن قبر در خواب

مشاهده قبر در خواب واکنش ترسی است که در بیداری از رسیدن به بن بست های زندگی داریم و یا ضمیر ما از مشکلاتی که می خواهند خبر می دهد، و این پیش داوری در رویا به صورت قبر شکل می گیرد.

تعبیر خواب قبر از دیدگاه معبران

بسیاری از معبران نوشته اند قبر در خواب زندان است، گرفتاریهای شدید زندگی است.”
“ابن سیرین” از دانیال نبی نقل می کند دیدن قبر در خواب دلیل زندان است ولی اگر نشانی از زندان هم نباشد، از سختی و تنگی و فشار و تنهایی و بیم و هراس خبر می دهد.

تعبیر خواب کندن قبر

اگر بیننده خواب ببیند که دارند قبری را آماده میکنند که او نمی داند متعلق به کیست و کدامین میت را می خواهند درون آن بنهند، بیننده خواب با مشکلاتی روبرو می شود که می تواند به آسانی آن مشکلات را رفع کند.
ولی اگر در خواب ببیند قبری را دارند برای خود او حفر می کنند و می خواهند بدن خودش را در آن قرار دهند، گرفتار سختی و تنگی می شود. از این بدتر و شدیدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند خودش دارد برای خود قبر و گودال حفر می کند.

تعبیر خواب میت درون قبر 

اگر در خواب ببینید قبری شکافته و میت آن بیرون آمده و رفته؛ چه آن قبر مال آشنا باشد و چه متعلق به غریبه، خبر از نجات و نجاح و آزادی و فراخی است و خواب خوبی می باشد.

تعبیر خواب پوشاندن قبر

اگر در خواب ببینید قبری را با سنگ می پوشانید و یا روی قبری را با آهک و آجر و سیمان می پوشانید، خواب خوبی است. این خواب خبر می دهد که در آینده آبادانی میکنید. خانه ای می سازید، یا باغی احداث می کنید و یا جایی را ویران می نمایید. چه قبر متعلق به آشنا باشد و چه غریبه، فرق نمی کند.
 
اگر بیننده ای در خواب ببیند روی قبر و یا در کنار قبری گل و یا گلدان قرار می دهد، خواب خوبی است.
  • به خصوص اگر ببینده خواب کشاورز باشد، خواب او خبر می دهد. سال آینده کشت و زرع پرمحصولی خواهد داشت.
  • چه قبر متعلق به آشنا باشد و چه ای برای بیننده خواب نشاط و فرح و شادی و نعمت و روزی است.

اگر بینده خواب ببیند او را در درون قبر می نهند، خوب نیست.

  • چون گرفتار بند و دندان می شود، یا دچار سختی و تنگی می گردد.

اگر بیننده خواب ببیند او را درون قبر نهند و هر چه صدا میکند و کمک می طلبد کسی به کمک و یاری او نمی شتابد و صدایش را نمی شنوند، خوب نیست؛

  • چون نشان گرفتاری و زندان و اتهام و بدبختی است که در این شرایط دشوار هیچ کس دستش را نمی گیرد و به یاریش نمی آید.
“ابن سیرین” می گوید اگر کسی ببیند بر بام خانه اش قبر میکنند، عمرش دراز می شود.

اگر بیننده خواب ببیند در زیرزمین خانه اش قبر میکنند، خوب نیست.

روی هم رفته دیدن قبر در خاک آنقدر که در بیداری وحشتناک است، ترس آور نیست.
  • قبر سختی و گرفتاری است و خبر از مرگ نمی دهد و نباید از آن ترسید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب