ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × سه =

بستن
بستن

تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی

تعبیر خواب قالی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

قالی هم معیشت است و هم عمر بیننده خواب و این بستگی دارد قالی را کجا و چطور ببینید و خودتان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشید.
درباره فرش و زیلو تعابیر ی نوشته شده است، ولی قالی تعبیری متفاوت دارد.

کلا تعبیر این است که:

 1. اگر بیننده خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشد، معیشت و روزی است.
 2. ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد، قالی عمر و زندگی اوست.

تعبیر خواب اتاق مفروش با قالی

چنانچه در رویای خود ببینید اطاقی با قالی های گرانبها مفروش است و در عالم خواب بدانید که آن اطاق به شما تعلق دارد، نشان آن است که از نظر معاش تأمین می شوید و روزی شما به گستردگی و ارزش آن قالی ها فراخ خواهد بود.

 • چنانچه در خواب خود ببینید اطاقی هست که قالی محقری در آن گسترده شده و آن اطاق به شما متعلق است، تعبیر مخالف دارد؛ یعنی معاش شما تنگ خواهد شد و دچار عسرت می گردید.
 • هرچه اطاق بزرگتر باشد، استحقاق شما را بیشتر نشان می دهد.
 • هر چه قالی محقر تر باشد، معاش را تنگتر و عسرت را شدیدتر می نمایاند.

تعبیر خواب اتاق مفروش با قالی ناشناس

اگر در خواب خود ببینید اطاق متعلق به شماست، اما قالی دیگری در آن گسترده شده که قبلا ندیده اید و آن را نمی شناسید، سودی عایدتان می گردد که به اندازه آن قالی بزرگ یا کوچک است و گوینده این است که صاحب آن قالی هر که هست، رساننده این سود و انتقاء می باشد.

 • مثلا در خواب می بینید اطاق مال شماست، خانه شماست اما قالی برادر بزرگتر شما که قبلا آن را در خانه اش دیده اید، آنجا گسترده است. این خواب میگوید برادرتان به شما سود می رساند و منبع خیر می شود.

تعبیر خواب اتاق ناشناس مفروش با قالی شما

حال اگر در خواب ببینید اطاق به دیگری است. خانه مال شما نیست، اما قالی شما آنجا پهن شده، صاحب اطاق هر کس که هست، از شما بهره مند می گردد؛ حتی روزی شما را می برد.

اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست و یا آن قالی به چه کسی تعلق دارد، در هر دو حالت خودتان صاحب آنها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد.

محتاجی با تعبیر خواب قالی

اگر در خواب ببینید قالی متعلق به شما در راه و در محل عبور و مرور مردم گسترده باشد، چه خودتان آن را گسترده باشید و چه دیگری قالی متعلق به شما را پهن کرده باشند، به مردم محتاج می شوید.

 • مال شما مورد تجاوز دیگران قرار می گیرد.
 • نسبت به حقوق شما بی اعتنایی می شود.
 • دعاوی و خواسته هایتان را مهمل میگذارند.

تعبیر بافتن قالی در خواب

اگر در خواب خود ببینید قالی می بافید، کارتان روال مطلوب و دلخواه پیدا می کند.

ولی اگر در آن قالی که می بافید ببینید نقش ها درهم ریخته و رنگ ها مخلوط شده، در کارتان آشفتگی پدید می آید. بی نظمی حاصل می شود و این نیز بستگی دارد به اینکه خودتان تشخیص دهید عامل آن به هم ریختگی نقوش کیست.

 • اگر در خواب خودتان را مسئول و مقصر بدانید، خودتان هستید؛ در غیر این صورت دیگری. البته توجه فرمایید که این آشفتگی صرف مالی است.

تعبیر خریدن قالی در خواب

اگر در خواب خود بینید قالی خریده و به خانه آورده اید، نعمت و برکت به خانه خویش می آورید و میزان نعمت بستگی می یابد به ارزش و اهمیت قالی۔

تعبیر خواب قالی بافی همسر

اگر در خواب ببینید همسرتان سرگرم قالی بافتن است از او صاحب فرزند می شوید.

اگر کسی در خواب ببیند قالی بافته شده ای را می شکافد، مستمند و محتاج می شود. همین تعبیر هست اگر در خواب ببینید دار قالی را جمع می کنید.

اما قالی که به بدن بیننده خواب چسبیده باشد و یا بیننده خواب بر آن نشسته باشد.

اگر در خواب ببینید قالی بزرگ و گرانبهایی گسترده و شما روی آن نشسته اید، چه شخص دیگری هم آنجا باشد و چه خودتان روی قالی تنها باشید، نیکو است و خواب شما از عمری دراز و معاشی فراخ خبر می دهد.

عمر کوتاه با خواب قالی کوچک

اگر در خواب ببینید روی قالی محقر و کوچکی نشسته اید، خوب نیست. این خواب از حادثه ای خطرناک خبر می دهد. حادثه ای است که می تواند عمر را کوتاه و اجل را نزدیک کند. در واقع یک قران انتظار بیننده خواب را می کشد.

زیان مالی با خواب قالی

اگر بیننده خواب ببیند روی قالی نشسته، اما شخص دیگری از راه می رسد و قالی را جمع می کند و می برد، خوب نیست. اگر ببینید از روی همان قالی برخاستید و او قالی را جمع کرد، دچار زیان مالی می شوید و این زیان را همانطور که روی قالی نشسته اید، قالی را لوله می کند و می کشد و شما باز هم مصرانه آنجا نشسته اید، سانحه ای برای بیننده خواب اتفاق می افتد.

در خواب خریدن قالی خوب است، اما فروختن قالی خوب نیست.

 • مخصوصا اگر احساس کنید آن قالی را که میفروشید، دوست دارید و به آن مأنوس هستید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب