ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فیله

تعبیر خواب فیله

تعبیر خواب فیله

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن.

تعبیر فیله در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود، اما تحصیل آن تصادفی است.

تعبیر دیدن کباب فیله در خواب

اگر در خواب ببینید سرگرم کباب فیله هستید، مالی به دستتان می رسد که خیلی آسان آن را مصرف می کنید و هدر می دهید.

نوشته اند فیله گاو و گوسفند، مالی است حلال و نعمتی است و پولی می باشد اندوخته و آماده مصرف که به دست بیننده خواب می رسد. یا پولی است که هیچ انتظار آن را ندارید و ناگهانی به دستتان می رسد و این پول شاید به همین علت آسان هزینه می شود و به هدر می رود.

تعبیر خواب فیله از دیدگاه معبران

برخی دیگر از معبران نوشته اند که تعبیر خواب فیله گاو یا گوسفند، مال پنهان است. پولی است که کسی مخفی کرده و بعد به علتی که شاید مرگ ناگهانی او بوده، فراموش شده و آنجا باقی مانده است و این پول را بیننده خواب می یابد و یا به دست می آورد.

“این سیرین” نوشته:

” فیله گاو یا گوسفند مالی است نهانی که بیابد و هزینه کند و اگر ببیند گوشت فیله پخته می خورد، مالی را که خود پنهان کرده می یابد و به هدر می دهد.”

این نوع پول نهفته و فراموش شده باید دفینه باشد، اما معبران نامی از دفینه نبرده اند. مقصود این است که پولی بدون زحمت و تلاش و یک جا به دست ببیننده خواب می رسد که چون برای تحصیل آن زحمتی نکشیده، آسان از دست می دهد و آسان هزینه می کند.

تعبیر خواب فیله به فرزند

دسته ای دیگر از معبران نوشته اند فیله گوسفند یا گاو فرزند عزیز و یکی یکدانه است. اگر کسی در خواب ببیند که فیله گوسفند یا گاو می خورد، صاحب فرزندی می شود که نزد او خیلی عزیز است.

این بستگی می یابد به اینکه بیننده خواب بین فرزند و پول کدام را بیشتر دوست داشته باشد. فیله برای او پول ومال است و اگر فرزند نداشته باشد، فرزند خواهد بود.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب