ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

«ابوهریره» از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که حضرت فرمودند:

“دیدن فرشتگان در خواب بخت و دولت است و بزرگی و عزت وجاه”

دیدن فرشتگان در خواب چند حالت دارد:

  1. وقتی هست که فرشته ای را با اسم و عنوان در خواب می بینیم. این فرشتگان مقرب معدودند که ما می شناسیم و بسیار شنیده و در کتابها خوانده ایم که عبارتند از «جبرییل»، «میکائیل»، «اسرافیل» و «عزراییل»
  2. وقتی نیز هست که کسی را در خواب می بینیم و ذهن ما گواهی میدهد که او فرشته است؛ اگر چه در کسوت آدمیان باشد.
  3. از این دو حالت گذشته، اتفاق می افتد که در خواب فرشته ای را با همان علایم و مشخصات که ذکر کرده اند، مشاهده میکنیم.یعنی موجودی شبیه انسان که بال دارد و حتی بدون بال زدن از نقطه ای به نقطه دیگر می رود و هر جا که اراده کند، حضور می یابد.

تعبیر دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است، اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آنها پیدا می کند.

  1. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند، خبر از عزت و شرف و بزرگی است. به فرموده حضرت رسول اکرم (ص) بخت و دولت و عزت و جاه است.
  • نوشته اند اگر بیماری، ملایک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و بسیم و گشاده رو باشد، از بیماری شفا می یابد.
  • وامدار، دین خویش را می پردازد و ادا می کند.
  • محبوس، از زندان رهایی حاصل می نماید.

     ۲٫ اگر این فرشتگان عبوس، گرفته و غمین باشند، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

تعبیر خواب دعوا با فرشتگان

نوشته اند که اگر بیننده خواب که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست.

 ماجرای واقعی را که از یک معبر آشنا و معتمد 

شخصی که همسرش را تازگی در یک حادثه رانندگی از دست داده بود، نزد معبر بزرگی رفت و به او گفت ” دیشب در خواب یکی از ملایک مقرب خداوند را دیدم و کلی با او دعوا مرافعه کردم و حرفهایم را زدم. ،

معبر از او پرسید “چه گفتی.؟”

او پاسخ داد ” به ملک مقرب آخر این انصاف بود که زن مرا ببرید و در این سن و سال من بیچاره را تنها بگذارید. زود برو و او را نزد من بازگردان.”

معبر پرسید: خوب آن ملک مقرب در پاسخ تو چه گفت؟

مراجعه کننده اظهار داشت” ملک مقرب هیچ جوابی نداد. ساکت بود و به من می نگریست”.

معبر به او گفت: در این صورت زود جامه دانت را ببند؛ حسابهایت را تسویه کن و آماده سفر باش، چون به زودی همان فرشته مقرب می آید و تو را نزد همسرت می برد.”

البته آن مرد باور نکرد. به گفته معبر خندید و رفت اما همینطور شد. چون دو سه روز بعد آن مرد در خانه اش سکته کرد و مرد.

معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالت غمزده و چهره گرفته در خواب خوب نیست، به خصوص رویت میکاییل و عزراییل. این نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است.

چنانچه به طور عام و غیر مشخص فرشته ای را در خواب خود ببینیم و ندانیم او کیست، اما ذهن ما گواهی دهد که او یکی از فرشتگان الهی است، خواب خوبی دیده ایم که میمنت و شگون دارد.

تعبیر دیدن پرواز با فرشتگان در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که با فرشته ای پرواز می کند، بسیار خوب است؛ چون بیننده خواب به رفاه و نعمت و جاه و نیکنامی و شهرت می رسد. ممتاز و برجسته می شود.

تعبیر دیدن تجمع فرشتگان در خواب

چنانچه در خواب جایی فرشتگان اجتماع کرده اند؛ مثلا بر بام خانه، سرکوچه یا سر خیابان و یا زیر بازارچه و محله ای جمع شده اند، نشانه خوبی نیست. خواب می گوید در آن ناحیه و یا کوچه و یا خیابان و محله مرد بزرگی از جهان می رود و با کسی را مظلومانه با ظلم و جور میکشند.

تعبیر خواب دیدن فرشته زن

اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند و یا زنی زیبا و خوبروی را در خواب خود ببیند و ذهنش به او بگوید که آن زن فرشته است، بیننده خواب هرکس هست به دروغگویی اقدام می کند به فریب و نیرنگ دست می زند و به گناه و خلاف عمل می نماید.

اگر در خواب خود ببینیم فرشته ای با ما هم غذا شده، به نعمت فراوان می رسیم.

  • اگر در خواب ببینیم فرشته ای برای ما مائده آورده است، به چنان عزت و نعمت و عظمتی می رسیم که مورد توجه همگان قرار میگیریم و بر دیگران ممتاز می شویم.
  • یکی از معبران نوشته است اگر فرشته ای برای شما مائده آورد و شما از او گرفتید، در منطقه و کشور خود پادشاهی و سلطنت می یابید.

تعبیر خواب چیزی دادن و گرفتن از فرشته

اگر در خواب ببینیم فرشته ای آمد و چیزی از ما گرفت، زیان می کنیم و یا تکلیفی به عهده ما است که بایستی انجام بدهیم که تاکنون مهمل گذاشته ایم. 
اگر در خواب ببینیم فرشته ای چیزی به ما داد، زندگیمان برکت می یابد و به نعمت می رسیم… حتی اگر آن چیز یک ریگ باشد.
روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است، مگر در شرایطی که گفته شد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب