ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

بیست − 19 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فتق

تعبیر خواب فتق

تعبیر خواب فتق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در حرف «غ» کلمه «غمباد» راجع به فتق مقداری نوشته شده است. 

غمباد نوعی فتق است که روی شکم حادث می شود. اگر در خواب ببینید که فتق دارید و آن روی شکم شما به وجود آمده، به مقدار آماسی که بر شکم شما ایجاد شد، سود و بهره می برید و نفعی عایدتان می گردد.

تعبیر خواب درد فتق

اگر فتق شکم شما در عالم خواب درد داشت و شما احساس کردید که درد دارید، مورد بدبینی و اتهام قرار می گیرید. خواب شما می گوید باری بر دل شما نهاده می شود که غمناک است.

اگر در خواب ببینید فتق شکم دارید، ولی درد ندارید، سود می برید و منافعی عایدتان می گردد که اندازه آن به اندازه فتقی است که در خواب می بینید.

اختلاف با همسر با تعبیر دیدن فتق شکم در خواب

اگر در خواب ببینید فتق پایین شکم شماست و از خط نافتان پایین تر است، با همسرتان بگو مگو و اختلاف پیدا می کنید.

  • این در صورتی است که دردناک باشد؛ ولی اگر درد نداشته باشد، از جانب همسرتان سود و بهره می برید و یا او سبب می شود که نفعی عایدتان گردد.

تعبیر خواب فتق بیضه

اگر در خواب ببینید بیضه شما فتق دارد، ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید، از جانب فرزند و یا همسرتان خیر و نیکی می بینید.

  • فرزندتان موجب سرفرازی شما می شود.
  • همسرتان به شما فایده می رساند.
  • این در صورتی است که فتق مانع کار و فعالیت شما نباشد.

اما اگر در خواب ببینید فتق بیضه های شما زیاد است و مانع نشست و برخاست و فعالیت شما می گردد، اگر چه درد و ناراحتی نداشته باشد، نشان آن است که از جانب همسر و یا فرزندتان لطمه می خورید و مردم به خاطر آنها شما را مورد سئوال قرار می دهند.

  • اگر فرزند نداشته باشید، همسرتان و اگر همسر نداشته باشید، کارهای خودتان سبب می گردد که شما را شماتت و سرزنش کنند.
  • این نشان آن است که سر زبانها می افتید و یا در حد ضعیف تر مردم کنجاوانه به شما و زندگیتان نگه می کنند.

تعبیر خواب فتق دردناک بیضه

اما اگر در خواب فتق بیضه شما دردناک باشد، فرزندی نا به کار و ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بدنامی می آورد. باز هم اگر فرزندی در شرایط آزار رسانیدن نداشته باشید، با همسر خود اختلاف پیدا می کنید و این اختلاف به حدی است که درد فتق شما را در عالم خواب رنج می دهد و یا حس می کنید که درد دارید.

عده ای از معبران فتق را مال و پول و سود و بهره تعبیر کرده اند.

این تعبیر در مورد فتق شکم درست است، ولی در مورد بیضه درست نیست. زیرا بیضه اشاره ای است به فرزند و همسر و ارتباطی به پول و مال و سود و بهره ندارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب