ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پنج + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فال و فالگیر

تعبیر خواب فال و فالگیر

تعبیر خواب فال و فالگیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

استادی می گفت: “فال گرفتن زود باوری است و اعتماد به فال حماقت است.” گفته او چقدر درست است، کاری نداریم.

حقیقت این است که فالگیر یک دروغگوی زرنگ و بزرگ و فال گرفتن دروغ است. در خواب نیز فال و فالگیری نمود و جلوه ای است از دروغ و فریب و نیرنگ، چه ببینید دیگران برای شما فال می گیرند و با خودتان فال می گیرید.

تعبیر خواب فال گرفتن

چنانچه در خواب ببینید فال می گیرید و کسی هست که فال شما را می گیرد و شما نشسته اید به سخنان او گوش می دهید، نشان آن است که به دوستی اعتماد می کنید که آن دوست به شما دروغ می گوید و فریبتان می دهد و خیانت می کند.

به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر خواب، نفس فال گرفتن در رویاهای ما حائز اهمیت، تعیین کننده و سرنوشت ساز نیست.

  • آنچه که اهمیت به خواب می دهد، مطالبی است که از زبان فالگیر می شنوید و یا حرکاتی است که از او می بینید.

تعبیر خواب فال امید بخش

چنانچه در خواب ببینید فالگیر مطالب خوب و امید بخش و روشن کننده ای گفت، فال شما خوب است.

تعبیر خواب فال ناامیدی

اما اگر دیدید که فالگیر سخنان مایوس کننده و بد گفت، خواب شما بد است و صورت خوشی ندارد. حتی ممکن است فالگیر حرکات بد بکند. مثلا شما را از خود براند و یا در عالم خواب شما را بترساند. در این صورت نیز خواب فال و فال گرفتن خوب نیست.

تعبیر خواب فال قهوه

اگر در خواب خود ببینید قهوه می خورید و کسی هست که با فنجان قهوه برای شما فال می گیرد، تعبیر خوشی ندارد.

  • کسی هست که به شما دروغ می گوید.
  • ضمنا خود قهوه در خواب تعبیر تلخکامی و شکست دارد.
  • پس خواب شما می گوید گرفتار غم و اندوه و ناکامی می شوید.
  • به زبان دیگر دروغی که می شنوید، برایتان غم و اندوه می آورد و شما را تلخکام میکند.

تعبیر خواب فال ورق

اگر در خواب ببینید کسی با گنجفه و ورق بازی برای شما فال می گیرد، شما را بازی می دهند. سرگردان می کنند.

  • اگر ببینید خودتان با ورق بازی و گنجفه فال می گیرید، نشان آن است که در روزهای آینده، تا ده روز ریسک می کنید و به استقبال خطر می روید.
  • اگر ببینید دیگری فال می گیرد و شما نگاه میکنید، شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه.
  • همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می گیرد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب