ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فاضلاب در خانه نجسم و نمود تمام غمها و گرفتاری های دست و پاگیر و تأملات کوچک، ولی متعدد است.
  • البته لوله فاضلاب و دهانه فاضلاب تعبیر دیگری دارد که مختصر اشاره می شود.
  • همیشه غمها و ناراحتی ها و گرفتاری ها بزرگ و کمرشکن نیستند.
  • گاه پیش می آیید که غمهای کوچک و متعدد داریم. آنقدر که اگر روی هم نهاده شوند، از یک کوه بزرگتر و سنگین تر می شوند.
  • فاضلاب تجسم این نوع غم ها است.

تعبیر خواب گرفتگی لوله فاضلاب

چنانچه در خواب خود ببینید لوله فاضلاب شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه پیچیده، اندوهی برای شما پیش می آید که افراد خانواده نیز در غمخواری شما شریکند و این بار بردل آنها نیز سنگینی می کند.

رفع مشکل با خواب فاضلاب

اگر در خواب ببینید که همان لوله فاضلاب را گشودید و آبهای کثیف و عفن جمع شده را جریان انداختید که به چاه برود و از محیط خانه دور شود، مشکلی که پیش می آید، رفع می شود و شما و خانواده فراغت حاصل می کنید.

تعبیر خواب درست کردن لوله فاضلاب

چنانچه در خواب ببینید لوله فاضلاب را درست می کنید، کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت خودتان و دیگران می انجامد و به طور تساوی خود شما و دیگران از آن بهره مند می گردید.

ایجاد مشکل با خرابی فاضلاب

اگر در خواب ببینید کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می کنید، برای دیگران مشکلی به وجود می آورید و عملی کثیف و ناخوشایند انجام می دهید و دغل بازی می کنید.

اندوه همسایه با خرابی فاضلاب

اگر ببینید فاضلاب خانه همسایه خانه شما نشت می دهد، از نزدیکان خود بهره میگیرید؛ ولی اگر نشت و رخنه متعفن و کثیف باشد و بوی بد بدهد و خرابی به وجود آورد از جانب آنها اندوهی مسلم به شما می رسد.

تعبیر آلودگی به فاضلاب به ندامت

اگر در خواب ببینید دست و پایتان به فاضلاب و آب کثیف آن آلوده شد، به طوری که در خواب احساس کراهت داشتید، مرتکب خطایی می شوید که ندامت میکشید. اگر الباستان آلوده شده بود مورد سرزنش قرار می گیرید. 

  • روی هم رفته لوله فاضلاب و مجرای آن اگر بوی بد داشته باشد و به خصوص اگر در شما که بیننده خواب هستید، کراهت به وجود آورد، بد است در غیر این صورت بد نیست.

اما چاه فاضلاب گرفتاری بزرگ و مهلک و ورطه است.

چنانچه در خواب ببینید در خانه شما و یا جایی که متعلق به شماست چاه فاضلاب وجود دارد، خبر از مهلکه و گرفتاری بزرگ و غم و اندوه شاق است.

  • به خصوص اگر دهانه آن را به چشم خود ببینید. اگر برای شما به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد.

تعبیر خواب حفر چاه فاضلاب

اگر در خواب خود ببینید چاه فاضلاب حفر می کنید و حفر آن به مراحل جدی و عمیق رسیده است، گرفتار توطئه می شوید و یا خودتان برای دیگران مهلکه به وجود می آورید.

  • اگر ببینید کسی دیگر دارد چاه فاضلاب حفر می کند و یا حفر کرده و مهابت و عظمت آن هویداست، توطئه و خطری شما را تهدید می کند و خوابتان از آن آگهی می دهد.

بدترین وجه آن این است که در چاه فاضلاب بیفتید.

در مورد مستراح و غایط نوشته شد که اگر در گودال غایط فرو روید، مال و پول بسیار به دست می آورید که بسیاری آن شما را غرق می کند.

اما چاه فاضلاب تعبیری کاملا خلاف آن دارد و افتادن در چاه فاضلاب به هیچ وجه خوب نیست و بهتر این است که بیننده خواب صدقه بدهد و رفع بلا بکند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب