ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب فاستونی (پارچه کت و شلواری)

تعبیر خواب فاستونی (پارچه کت و شلواری)

تعبیر خواب فاستونی یا پارچه کت و شلواری

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری مردانه است. این یک کلمه روسی است که در آغاز قرن جاری میلادی به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریبا هویت ایرانی یافته است.

فاستونی در دوران مشروطیت

در سالهای پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن، فاستونی تنها پارچه ای بود که با آن سرداری می دوختند؛ لذا بسیار شناخته شده و معمول و متداول بود و بازار بسیار مطلوبی داشت.

سرداری چگونه لباسی بود؟

سرداری لباس راحتی بود که مردان می پوشیدند و به این علت آن را ترجیح می دادند که زیر آن می توانستند هر چه که دوست دارند، بپوشند.
در خواب فاستونی رنگ و طرح و نوع مشخصی ندارد که ما اگر دیدیم، بشناسیم؛ یا ذهن ما در خواب به آن آشنایی بدهد و یا نام آن مطرح شود، لذا ما اینجا کت و شلواری از آن ردیف را فاستونی قلمداد می کنیم.

تعبیر خواب جنس پارچه کت و شلواری

در خوابهای ما اگر این پارچه از پشم بافته شده باشد، خوب است و اگر از نخ باشد، هیچ امتیازی ندارد.
  • پشم نعمت و برکت است . رزق و روزی است. خیر و نعمت است.
  • اما نخ این بشارت را نمی دهد.

تعبیر خواب هدیه قواره کت و شلواری

چنانچه در خواب خود ببینید کسی قوارهای پارچه فاستونی به شما هدیه داد و یا خریداری کردید و یا سوغات گرفتید، به هرحال نعمت می یابید و سود می برید. به قدر آنکه از آن قواره پارچه خوشتان بیاید و از داشتن آن خوشحال شوید.

تعبیر خواب فاستونی پشمی

اگر در خواب خود ببینید که از فاستونی پشمی لباس دوخته اید، کاری انجام می دهید که در جهت حفظ آبرو و شخصیت و اعتبارتان موثر است.

  • چنانچه در خواب ببینید از آن پارچه لباسی دوخته اید و آن لباس به اندامتان برازنده است، آبرویتان حفظ می شود. شخصیت و موقعیت اجتماعی شما محفوظ می ماند.
  • اگر لباسی که دوخته و به تن کرده اید زشت و ناموزن باشد، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

تعبیر خواب فاستونی نخی 

اگر فاستونی در خواب شما از نخ بود و ذهنتان این را گواهی داد، کاری میکنید که آبرو و احترام و سود و بهره نمی آورد؛ ولی غم آور هم نیست. در واقع شخصیت شما بی آنکه لطمی بخورد، مطرح می شود.

تعبیر خواب قواره کت و شلواری سوراخ و سوخته و بید زده

اگر در خواب ببینید قوارهای پارچه فاستونی دارید که سوخته و یا سوراخ شده، به شما زیان وارد می آید.

اگر ببینید پارچه فاستونی شما را بید زده، به شما خیانت می شود.

تعبیر خواب کم بودن قواره کت و شلواری

اگر در خواب ببینید قواره پارچه فاستونی شما کم است و برای دوختن یک دست لباس کافی و بسنده نیست، شما را فریب می دهند و مالتان را می برند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب