ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب غبار (گرد و غبار)

تعبیر خواب غبار (گرد و غبار)

تعبیر خواب غبار یا گرد و غبار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غبار یا گرد و به زبان دیگر “گرد و غبار” را مال اندک تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شی یا جایی نشسته بود که آن شی و یا آن جا به شما تعلق داشت، به قدر آن غبار که می بینید، چیزی به دست می آورید. مثلا مال و یا پول نقد.

اما غبار و گرد و خاک می تواند کیفیت متفاوت داشته باشد.

  • یک وقت هست که گرد و غبار بر اشیاء نشسته و ساکن است.
  • وقتی هم هست که گرد و غبار در هوا بوده و متحرک می باشد.
  • همین تحرک و سکون تعبیر غبار را در خواب کاملا متفاوت می کند که درباره آنها نمی توان حکم واحد داد.

تعبیر خواب گرد و غبار در فضا

اگر گرد و غبار را در خواب خود در فضا و هوا ببینید، کسالت و ملال و اندوه است.

  • چنانچه در خواب ببینید هوا را غبار گرفته است و شما از خلال غبار و گرد و خاک، اشخاص و افراد و اشیاء را کدر و تاریک نامعلوم می بینید، ملالی برای شما پیش می آید که کسل و گرفته خاطر می شوید. این غبار غم و رنج نیست، بلکه کدورت و کسالت است که زود مرتفع می گردد و شادی و نشاط جای آن را می گیرد.

هوای گرد و آلوده و غبار گرفته نیز همین تعبیر را دارد؛

  • چه که در خواب هر چه بیشتر گرد و غبار و خاک معلق در هوا در دهانتان فرو رود، تاثیر آن بیشتر است و اندوه و کسالت و تکدر خاطر شدت می گیرد.

تعبیر خواب گرد و غبار اتومبیل

اگر در خواب ببینید اتومبیلی رفت و گرد و غبار و خاک حاصله از آن برای شما باقی ماند، از دوری کسی اندوهگین می شوید و یا به خاطر گم کردن چیزی و از دست دادن مالی غصه می خورید.

اگر در خواب ببینیید اتومبیلی به شما نزدیک می شود و بخار و گرد و خاک ایجاد می کند، خبری به شما می رسد که زیاد خوشحال کننده نیست. همین طور است اگر اسب یا کالسکه و یا وسیله دیگری به طرف شما بیاید و گرد و خاک به وجود آورد.

حال اگر غبار ساکن باشد؛

  • این غبار همان تعبیری را دارد که معبران سنتی و کهن ما نوشته اند.
  • یعنی مالی است اندک و قلیل که به دست بیننده خواب می رسد.
  • میزان این پول یا مال بستگی دارد به مقدار غباری که بر آن شیی نشسته است.

تعبیر غبار بر سر نشستن

اگر در خواب ببینید که غبار بر سر شما نشسته است، از نظر موقعیت اجتماعی تهدید می شوید. خفیف می گردید. به شما اهانت می شود و شأن شما را تنزل می دهند.

تعبیر خواب غبار بر چهره نشستن

اگر در خواب ببینید غبار بر چهره شما نشسته است، کاری میکنید که مستوجب سرزنش و شماتت می شوید و در حقیقت شرمندگی برای خود به وجود می آورید.

تعبیر غبار بر کفش و جوراب نشستن

اگر در خواب ببینید گرد و غبار بر کفش و جوراب شما نشسته است، جایی می روید که مناسب شما نیست و پشیمانی برایتان ایجاد می شود.

  • اینها در صورتی است که غبار بر شما و اشیاء چسبیده به بدن و وجود شما نشسته باشد.
  • اما اگر غبار را بر اشیاء جدا از وجود خودتان ببینید، مال و پول اندک و قلیل است و سود و بهره به اندازه همان غبار.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب