ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب غایط (مدفوع انسان)

تعبیر خواب غایط (مدفوع انسان)

تعبیر خواب غایط

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

غایط، یا همان مدفوع انسان چیزی است که در خوابها بسیار زیاد دیده می شود.

  • غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند.

تعبیر کلی غایط در خواب

این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و آن هم پول نقد. این تا حدودی صحت دارد.

  • چون دیدن غایط در خواب خوب است.
  • سود و منافع است.
  • کارسازی آرزوهاست.
  • اما پول نقد که بشمارند و مقابل بیننده خواب بنهند نیست.

تعبیر خواب غایط از دیدگاه معبران بزرگ

ابن سیرین نوشته دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است.

مجلسی رحمه الله علیه معتقد است که دیدن غایط در خواب خوب است؛ چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرض ادا شود.

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که  غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد و غایط کردن در خواب از غم رها شدن است.

این گمان و تصور که غایط در خواب پول می باشد، زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند، مصرانه غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن غایط از همین جا ریشه گرفته است.

دیدن غایط در خواب پول و مال نیست.

رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام و غصه های ما است، تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند و در این حد درست است. ضمنا اگر غم و رنج از بی پولی باشد، رهایی از آن با پول میسر است که البته غایط در این صورت می تواند پول باشد.

تعبیر خواب غایط کردن خود

اگر در خواب ببینید خودتان غایط می کنید، به میزان و مقداری که دفع می نمایید، از غم می رهید و تمامی ناراحتی هایی که از هر قبیل دارید، تخفیف می یابد و یا از بین می رود.

تعبیر خواب غایط ناشناس دیدن

چنانچه در خواب ببینید غایط ناشناسی روی زمین هست و پای شما در آن فرورفت به عقیده “مجلسی” از غم می رهید و قرضتان ادا می شود. اگر مدیون و بدهکاری این خواب را ببیند، دین خویش را می پردازد.

تعبیر خواب دیدن چاله غایط

اگر چاله و گودالی از «غایط» در خواب ببینید که در آن فرو افتاده اید، مالی به چنگ می آورید که بسیار است و همان فراوانی و بسیاری شما را در خود غرق می کند تا حدی که همه چیز و همه کس را از یاد می برید و تکالیف و وظایف خویش را مهمل میگذارید.

تعبیر خواب آلوده شدن لباس به غایط 

اگر در خواب ببینید که لباستان به غایط آلوده شده، باز هم مالی به دست می آورید.

  • اما اگر خودتان بینید که در شلوارتان غایط کرده اید و یا شلوارتان آلوده شده، به عقیده نفایس الفنون بیننده خواب بر همسرش خشم می گیرد و مهر او را می پردازد و طلاقش می دهد.
  • این تعبیر رابطه لباس و شلوار و همسر را تایید می کند.

تعبیر هزینه کردن مال با خواب غایط

اگر در خواب ببینید که دست در غایط خود می کنید و به سر و روی دیگران می مالید و یا در و دیوار و اشیاء را ملوث می کنید، مال خود را هزینه می کنید و یا بذل می نمایید و یا هدر می کنید که ظن بذل بیشتر است.

روی هم رفته مشاهده غایط در خواب خوب است و وجه بد ندارد و عقیده معبران در این باره یکی است.

  • چون عموما نوشته اند از غم و رنج رستن و تحصیل پول و مال است.

 

 چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب