ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب عود

تعبیر خواب عود

تعبیر خواب عود

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 عود حکم عنبر را ندارد و متفاوت است. دیدن عود در خواب خوب است و وجه بد ندارد.

تعبیر خواب استشمام بوی عود

چنانچه در عالم خواب فقط عطر و بوی عود را استشمام کنید، حکم عطرهای دیگر را دارد و تعبیر آن تعبیر عطریات است.

تعبیر خواب عود

ولی اگر عود و چوب عود را ببینید، آن دوست و مصاحبی می باشد که مصاحبتش مغتنم است و از دوستیش خیر و خوبی عاید بیننده خواب می شود.

عودسوز

چیزهایی هست بنام «عودسوز» که برای خوشبو کردن فضای داخلی خانه ها آتش می زنند و می سوزانند. ما آن را برای سهولت بیان تعبیر عودسوز میگوییم.

عودسوز در خواب سوزنی است بیگانه. اما زود آشنا که خو می پذیرد و اهل می شود و می ماند.

تعبیر خواب خرید عودسوز

اگر در خواب ببینید عودسوز خریده اید و به خانه می برید، با چنین انسانی روبرو و آشنا می شوید.

اگر در خواب ببینید مقداری چوب عود خریده اید و به خانه می برید، خیر و برکت به خانه خود می برید و در ضمن با انسانی شفیق و خوبروی و خوش خلق آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب خرید آنش زدن عود

اگر در خواب ببینید عودی آتش زده اید و خانه را معطر می کنید، از مصاحبت دوستی دلسوز و مهربان بهره می گردید.

چوب عود خیر و برکت است.

می دانید که عود نام درختی است که چوب آن عطرآگین است و چون بسوزانند، بوی خوش می پراکند. از این چوب در ساختن برخی اشیاء ظریف استفاده می کنند و گاه می سوزانند.

تعبیر خواب چوب درخت عود

چوب درخت عود به هر شکل و اندازه که باشد، در خواب خیر و برکت و نعمت و آرام دل است، به خصوص اگر در خواب بوی خوش آن را استشمام کنید به «آرام دل» تعبیر می شود و آرام دل ممکن نیست، مگر اینکه انسان در رفاه و در نعمت باشد.

تعبیر خواب سوزاندن چوب درخت عود

اگر در خواب خود ببینید چوب عود را می سوزانید، نیکی و خیرات می کنید. اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را استشمام می کنید، او نیکی و خیرات می کند و شما از نیکی او بهره مند می شوید.

  • توجه بفرمایید که خیرات غیر از صدقه است. اینجا صدقه حتى صلت مطرح نیست.

تعبیر خواب انبار عود

اگر در خواب ببینید مقداری چوب عود دارید که جایی انبار می کنید و روی هم انباشته می نمایید، خواب شما می گوید کاری را آغاز می کنید که خیر عمومی در آن است و مردم بسیاری از آن بهره می گیرند و سود می برند.

به هر حال دیدن عود در خواب است و وجه بد ندارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب