ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 عنکبوت در خواب حکم دیگر حشرات را دارد، با اندکی تفاوت.

  • حکم کلی در مورد حشرات این است که آنها دشمنان ضعیف انسانند.

تعبیر کلی عنکبوت در خواب

عنکبوت نیز دشمنی است ضعیف، اما دشمنی است که بیش از آزار رسانیدن و برانگیختن خشم در بیننده خواب نفرت و اشمئزاز ایجاد می کند و همین نفرت بیشتر از کینه و دشمنی او را رنج میدهد.

معبران پیشین ما نوشته اند «عنکبوت دشمنی است خفیف».

  • عنکبوت گویای کراهت و نفرت است، با این تفاوت که دشمنی است صبور و بردبار.
  • صبر این دشمن آنقدر زیاد است که حتی می تواند تا پایان عمر خودش منتظر بماند تا آزار برساند و کینه اش را خالی کند.

تعبیر دیدن عنکبون در خواب

اگر در خواب عنکبوتی ببینید، در صورتی که آن را به جای رطیل نگیرید و از ترس بیدار نشوید؛ دشمنی ضعیف از همان نوع که گفتم، دارید.

  • چنانچه عنکبوت را در آشپزخانه منزل خود دیدید، نسبت به صداقت همسر خود تردید داشته باشد.

تعبیر خواب دیدن عنکبون در اطاق و دفتر

اگر عنکبوتی را در اطاق خویش مشاهده کنید، دشمنی خانگی دارید که دیده از شما برنمی گیرد.

  • اگر عنکبوت را در دفتر خود ببینید، دشمن اداری است. عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جا که باشد، تعبیر به همان جا برمیگردد.

تعبیرخواب تار عنکبوت

تار عنکبوت گویای گرفتاری و مشکلات دست و پاگیر است؛ اما نه خیلی زیاد، بلکه تشویش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خوابهای ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می شود.

  • تار عنکبوت را به اندک اشاره، حتی با دمیدن هوای سینه و به زبانی فوت کردن می توان به هم ریخت و پاره کرد، اما به آسانی نمی توان زدود و پاک کرد.
  • به هیمن علت معبران تار عنکبوت را گرفتاری های دست و پاگیر تعبیر کرده اند که وبال آن بیشتر از آسیب آن است.

پاک کردن تار عنکبوت از خانه

نیکو است که در خواب خود ببینید خانه و اطاق و محل کارتان را از تار عنکبوت می زدایید و پاک میکنید. این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و گرفتاری ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید

تعبیر خواب تار عنکبوت در آشپزخانه یا جامه دان

اگر ببینید آشپزخانه و یا جامه دان و صندوق شما تار عنکبوت بسته، با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و از یکدیگر مکدر می شوید و قهر می کنید.

تعبیر خواب تار عنکبوت در کفش

اگر ببینید در کفش شما تار عنکبوت بسته، یا اگر ببینید تار عنکبوت به پایین لباستان چسبیده، سفری ملال انگیز در پیش دارید.

تعبیر خواب تار عنکبوت در اتومبیل

همین طور است اگر در خواب ببینید که عنکبوتی در اتومبیل شما تار بسته است.

  • در این صورت خوب است چندی مراقب رانندگی خویش باشید.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب