ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عصا

تعبیر خواب عصا

تعبیر خواب عصا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 عصا چوبدستی است که به دو علت در دست می گرفتند و می گیرند.

  • یا برای کمک به راه رفتن.
  • یا برای دفع شر و به عنوان یک سلاح کم خطر و آسیب.

اگر در خواب خود ببینید که عصا به دست گرفته اید، به یکی از همین دو عامل بستگی دارد.

  • یا به شما کمک می شود و به اندازه همان مقدار که عصا می تواند کمک و مفید و موثر باشد، مورد حمایت و یاوری و پایمردی قرار می گیرید.
  • یا اینکه خودتان کاری انجام دهید که از عصا به عنوان یک نیروبخش و مدافع و حامی بهره می گیرید.

به هر صورت در دست داشتن عصا در خواب خوب است و هر چه عصا بزرگتر و بهتر و قشنگتر و محکمتر باشد، بهتر است.

تعبیر دیدن عصای مرصع در خواب

دیدن یک عصا با چوب عالی که آن را مرصع کرده باشند، نشان نهایت توانایی و قدرت است و خوابی که دیده اید، امیدواری می دهد که اوضاع خوبی خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید عصای مرصع در دست دارید و عده ای پشت سر شما ایستاده اند، نشان آن است که بزرگی می یابید و امارت و فرماندهی به دست می آورید.اگر چه در محدوده شغل و حرفه خودتان باشد.

اگر عصا در دست داشته باشید و عده ای روبروی شما قرار گرفته باشند، مجبور می شوید از خودتان دفاع کنید، جوابگو باشید. به زبان دیگر حقوق شما مورد تجاوز قرار می گیرد و ناگزیر از خود و حق متعلق به خودتان دفاع می کنید.

تعبیر دیدن عصای نازک در خواب

اگر عصایی خرد و حقیر و نازک و سست در دست داشته باشید، تعبیر خلاف آن است که گفته شد. خواب شما می گوید نه به شما کمک خواهد شد و به خودتان قادر به دفاع از حقوق خویش هستید.

اگر در خواب ببینید عصایی داشتید که آن را گم کرده اید، خوب نیست.

اگر در خواب ببینید عصایی یافته اید که قبلا نداشته اید خوب است و خواب می گوید فرصت مناسبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است.

تعبیر طول عصا در خواب

اگر در خواب ببینید عصایی دراز در دست دارید، کامروایی است و چنانچه کوتاه باشد، ناتوانی و ناکامی تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید جایی پست قرار گرفته اید و کسی عصایی به شما می دهد و از آنجا بیرون می آیید، بسیار خوب است و خواب شما می گوید در مراحلی سخت به شما کمک می شود که مشکلات خویش را برطرف کنید.

اگر در خواب ببینید عصایی دارید و با آن از بلندی به پایین می جهید، خوب نیست. چون نشان سقوط است.

شکستن عصا در خواب حکم گم کردن آن را دارد و خوب نیست.

اگر در خواب ببینید عصایی داشتید که شکسته، امکانات و قدرت ها و توانایی های خود را از دست می دهید.

تعبیر دزدیدن عصای در خواب

اگر در خواب ببینید عصایی داشتید که دزدیده اند، نشان آن است که به شما خیانت می شود. اگر در خواب عصای متعلق به خودتان را در دست دیگری ببینید، قدرت را از شما می گیرند. شغل و حرفه خود را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید عصایی داشتید که دزدیده شده و بدانید که دزد کیست اما او را نبینید، قدرت خود را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید دو عصا در دست دارید، خوب نیست.

  • دو عصا داشتن نشان تردید و سرگردانی و پریشانی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب