ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب عبور

تعبیر خواب عبور

تعبیر خواب عبور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن عبور در خواب مشروط و منوط است؛ زیرا عمل عبور هرگز در خواب محور قرار نمی گیرد.

 • عبور ما در خواب منوط است به جایی که از آنجا میگذریم.
 • مشروط است به چیزی که از مقابل آن عبور می کنیم.
 • مربوط است به چیزهایی که حین عبور نسبت به آنها دور می شویم و یا نزدیک می آییم.
 • معمولا اینها هستند که محور خواب قرار می گیرند و عبور مکانیسمی است که بین این عوامل ارتباط ایجاد میکند.

تعبیر دیدن عبور از راه تنگ و تاریک

اگر در خواب ببینید از راهی تنگ و تاریک عبور می کنید که نه ابتدای آن معلوم است و نه انتهای آن، خوب نیست.

 • از نظر علم خواب این رویا شناخته نمی شود، بلکه کابوس است و کابوس چون همیشه عامل انگیزاننده دارد، توضیح و بحث زیاد می خواهد که جای آن اینجا نیست.
 • فقط بدانید که خوب نیست.

تعبیر دیدن عبور از راه تنگ و تاریک با انتهای روشن

اگر در خواب ببینید از راهی تنگ عبور می کنید که انتهای آن روشنایی دیده می شود، نشان آن است که زندگی بر شما سخت می گیرد؛ اما به فرج و نجات می رسید.

تعبیر دیدن عبور از روی پل

اگر در خواب ببینید از روی یک پل عبور می کنید که استوار و محکم است و زیر آن پل رودخانه ای خروشان و کف آلود می گذرد، خواب خوبی است؛ چون می گوید از فتنه و آشوب به سلامت می دهید و تکیه گاه محکم دارید.

اگر در خواب ببینید هنگام عبور از روی پل رودخانه زیر پایتان خشک است، زمین ترک خورده و از بستر رود غبار بر می خیزد، نشان آن است که از فقر و تنگدستی نجات می یابید و مرحله دشواری را پشت سر می نهید.

 • اگر این خواب را بیماری ببیند و در خواب مشاهده کند که به آن سوی پل رسید و آب و آبادی و سبزه و گل یافت، خیلی خوب است؛ چون از بیماری نجات می یابد و شفا حاصل می کند.
 • همین طور اگر متهمی ببیند، رفع اتهام از او می شود.
 • اگر بدهکاری ببیند، بدهی و دیون خویش را می پردازد.

تعبیر دیدن دور شدن از سبزه و خرمی

اگر در خواب ببینیم از راهی میگذریم و از سبزه و خرمی و آبادی دور می شویم،خوب نیست… حتی اگر به جای خشک هم نرسیم، خواب ما می گوید دچار سختی و کمبود می شویم.

تعبیر دیدن دور شدن از خشکی

اگر در خواب ببینیم از جایی خشک و فاقد آبادانی دور می شویم و محلی سبز و خرم از دور پیش چشم ما قرار گرفته، خوب است.چون خواب می گوید از فقر و مسکنت رهایی می یابیم و به وسعت و نعمت می رسیم.

تعبیر دیدن عبور از جاده

اگر در خواب ببینیم پیاده و یا با اتومبیل از جاده ای می گذریم که دو طرف آن خشکی و صحراست، نشان آن است که گرفتار عسرت و تنگی می شویم.

 • ولی اگر در عالم خواب احساس داشته باشیم که به جایی آباد می رسیم، تعبیر متفاوت می شود. خواب ما می گوید با سختی ها می جنگیم و به نجات و خرمی و نشاط می رسیم.
 • اساس نیت ماست و چنانچه در خواب نیت ما خوب باشد، تعبیر خوب می شود.

تعبیر دیدن عبور از خانه ای خراب

اگر در خواب ببینیم از مقابل خانه ای خراب و فقیرانه عبور می کنیم، غمین و اندوهگین می شویم .

 • چنانچه ببینیم از مقابل قصری باشکوه و زیبا و یا باغی سبز و خرم عبور می کنیم، نیکو است.

اگر در خواب خود احساس کنیم که داریم می رویم، خوب نیست.

ولی اگر احساس کنیم که داریم می آییم، خوب است. همانطور که گفتم راه رفتن در رفتن و آمدن یکی است و تفاوتی ندارد، اما نیت ما تعبیرش را تغییر می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب