ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

طلا در خواب دیدن برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو است. تعبیری که طلا دارد برای مردان و زنان کاملا متفاوت است، لذا آنچه در زیر می نویسم خاص مردان است.

همراه داشتن طلا در خواب مردان

اگر مردی در خواب ببیند مقداری طلا یافته و یا در جیب و کیف خویش دارد، به مقدار آن طلا – نه به ارزش آن – مالش از بین می رود و زیان می بیند.

نوشته اند اگر کسی در خواب ببینید طلا یافته و یا جسمی زرین پیدا کرده، مجبور به پرداخت دیه می شود و یا تاوان سنگینی می دهد.

در این مورد قصه ای نقل می کنند که به نظر می رسد صحت نداشته باشد، اما موضوع را روشن می کند. می گویند:

کوزه گر احمقی که عمری را در فقر و عسرت و تندستی گذرانیده بود، شب و روز به درگاه خداوند می نالید و می گفت از عظمت تو چیزی کاسته نمی شود اگر به این بنده فقیرت گنجی از جواهرات و طلا عنایت کنی و مرا از فقر و مسکنت برهانی. ی

کشب در خواب دید در اطاق مسکونی خویش گنجی یافته است که هرچه بر می دارد، چیزی از آن کم نمی شود. صبح که بیدار شد، به همرش گفت من دیشب در خواب دیدم در این اطاق دفینه ای هست. زن به او خندید و برای آوردن آب به چشمه رفت.

کوزه گر کلنگ را برداشت و به کندن کف اطاق خویش پرداخت. خانه های آن منطقه چنان بود که اطاقی را بر بام اطاق دیگر در دامنه کوه می ساختند، به طوری که کف اطاق کوزه گر سقف اطاق همسایه اش بود.

زن کوزه گر وقتی به خانه رسید از دور مشاهده کرد غوغایی درگرفته و شوهرش را گرفته اند و دست بسته و طناب پیچیده نزد قاضی می برند. کوزه گر سقف را ویران کرده و مرد همسایه را در خواب به قتل رسانیده بود. زن در فرصت کوتاهی خود را به شوهرش رسانید.

کوزه گر ناراحت و خشمگین و خون آلود و کتک خورده به زن گفت: دیدی خداوند نشانی گنج را عوضی داده بود؟

زن گفت: .”خداوند نشانی گنج را درست داده بود، تو احمق بودی”!.

به این ترتیب ملاحظه می کنید که یافتن طلا مساوی است با پرداخت دیه و دادن تاوان.

«نفایس الفنون» تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا ذوب می کند و می ریزد، هلاک می شود؛ یا به عبارتی دیگر نشان آن است که اجلش فرا رسیده است.

اگر ببیند که طلا به امانت می دهد، آن کس که امانت می گیرد، به او خیانت می کند.

شنیدن صدای طلا شنیدن سخن مکروه و زشت است.

مرحوم «مجلسی» نوشته اگر کسی در خواب ببیند که طلا به او می دهند، به ریاست می رسد و چنانچه ببیند طلا گم کرده، از بیماری شفا می یابد.

“ابن سیرین” می گوید اگر کسی دید که زر میگدازد، بر زبان مردم می افتد. اگر ببیند که طلا به خانه می برد، مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد، مال خویش را هزینه می کند و یا هدر می دهد.

روی هم رفته چنین است که عمده معبران نوشته اند دیدن طلا برای مردان در خواب خوب نیست و برای زنان نیکو است.

دیدن و یافتن و خریدن جنس طلایی نیز همین تعبیر را دارد.

  • ، اگرچه واقعا از طلا ساخته نشده باشد.
  • چون در خواب فقط رویت ملاک قرار میگیرد.

اگر کسی در خواب ببیند با زرگری حرف می زند و یا با طلا فروشی برخورد کرد، با مردی دروغگو و لاغزن آشنا می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب