ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که:

“اگر در خواب ببینید زن خویش را طلاق داده اید، در بیداری کاری میکنید که از کرده خود نادم و پشیمان می شوید.”
«ابن سیرین» می گوید: چنانچه کسی در خواب ببیند زنش را طلاق داده و او در بیداری یک زن بیشتر نداشته باشد، شرف و مجد و بزرگی حاصل می کند.
معبران دیگر نیز تقریبا عقایدی در همین حدود ابراز داشته اند.
  • نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند و یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و پشیمانی و ملامت و سرزنش است.
  • به همین علت است که باز غالبه رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند؛ به خصوص اگر صاحب فرزند و یا فرزندانی هم باشند.
زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت و پشیمانی به امر طلاق در خواب نیز همین است.

تعبیر خواب طلاق دادن همسر

  • اگر در خواب ببینید همسری دارید و او را طلاق داده اید، کاری میکنید که اگرچه برای شما خشنودی نمی آورد، نادم و پشیمان هم می شوید. شما را سرزنش می کنند.
  • اگر در خواب ببینید همسری دارید و می خواهید او را طلاق دهید، غصه و اندوهی دارید که سعی می کنید از رنج آن برهید.
  • اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده، تعبیر عینا همین است که گفته شد.
  • باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید خودتان را از عذاب آن راحت کنید.
  • «مشاهده متارکه» زن و شوهری که می شناسید و یا نمی شناسید، واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از اسارت و انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

تعبیر دیدن عاقد در خواب

اگر در خواب ببینید خودتان به جای عاقد و صاحب دفترخانه نشسته اید و می خواهید زن و شوهری را طلاق بدهید و صیغه طلاق را می خوانید، از دیگران انتظار کمک و مساعدت دارید. غم نهفته ای دارید که کسی نمی داند و نمی توانید با دیگران در میان بنهید.

تعبیر خواب طلاق در خواب خانم ها

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش او را طلاق داده، از چیزی بیمناک است و می ترسد.
  • شاید کسی هست که او و موقعیت خانوادگیش را تهدید می کند و رعب و هراس به وجود می آورد.
  • این واکنش ترس نهفته است.

اگر زنی در خواب ببیند که زن دیگری طلاق گرفته، رازی دارد که نمی تواند با کسی در میان بنهد و این راز او را می آزارد.

اگر در خواب ببینیم طلاقنامه ای در دست داریم، خبر مهمی به ما می رسد که انتظارش را نداریم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب