ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

یازده + 15 =

بستن
بستن

تعبیر خواب طبل

تعبیر خواب طبل

تعبیر خواب طبل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

مفهموم کلی طبل

 • طبل و صدای طبل در خوابها گویای پوچی و بیهودگی است.
 • طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است به خلاف و گناه.
 • طبل زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود و فایده دارد و نه به دیگران سود می رساند.

جلب توجه با خواب طبل

اگر در خواب ببینید طبل می زنید، کاری میکنید که توجه دیگران را جلب می نماید؛ اما بی فایده است.

 • عملی است آنچنان که گفتم، بیهوده و لغو و بی سود و فایده.

اگر در خواب ببینید دیگری طبل می زند، کاری بیهوده انجام می دهد.

نیرنگ و فریب با تعبیر خواب طبل

اگر بر بلندی ایستاده باشید و طبل بزنید، کاری انجام می دهید که در عین بیهودگی، نیرنگ و فریب دارد و رسوایی و بدنامی و انگشت نمایی و ملامت همراه می آورد.

اگر ببینید که دیگری بر بلندی ایستاده و طبل می زند، خودش را رسوا و بدنام می کند و این کاری است که بیننده خواب نمی تواند از نتایج آن برکنار بماند.

تعبیر خواب صدای طبل

اگر در خواب صدای طبل بشنوید، اما خود طبال و زننده طبل را نبینید، دروغ و شایعه و اخبار بد و ناراحت کننده می شنوید که اهمیت آنها به صدای طبل بستگی دارد.

 • اگر صدا شدید و زیاد باشد، خبر مهم و دروغ بزرگ است.
 • صدای طبل از دور یا نزدیک دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن.

دروغ گویی با خواب طبل

اگر در خواب صدای طبل بشنوید و بدانید که آن طبل را برای شما و به نام شما و برای جلب توجه شما می زنند.

 • نشان آن است که درباره شما حرف می زنند.
 • دروغ می گویند و سعایت میکنند.
 • در نتیجه بدنامی و رسوایی به وجود می آورند.

اگر در خواب ببینید طبل می زنید و مردم به تماشا جمع شده اند، دروغ می گویید و تظاهر می کنید و عده ای را فریب می دهید و در نتیجه مردم پشت سر شما بد می گویند.

برخی از معبران نوشته اند صدای طبل خبر از فتنه و خیانت است. آنها صدای طبل را به سخنان و گفتاری تشبیه و تعبیر کرده اند که فتنه می آورند و بلا ایجاد می کنند.

تعبیر خواب طبل بی صدا

اگر در خواب ببینید کسی طبل می زند، اما طبل زدن او صدا ندارد، طبال و زننده طبل کاری مزورانه و آمیخته به نیرنگ می کند. خیانت می کند و فریب می دهد.

اگر در خواب ببینید خودتان طبل می زنید و طبل شما صدا ندارد، مرتکب عملی خائنانه می شوید که برای دیگران زیان بخش است.

تعبیر خواب طبل پاره

طبل پاره گویای شکست و ناکامی است. حتی دیدن طبل پاره برای بیننده خواب شکست است، نه صاحب و دارنده طبل؛ و این شکست و ناکامی و نامرادی است که مستحق آن می باشید.

 • طبل زدن در خواب همانطور که گفتم دروغ گفتن و غلو کردن؛ پس اگر طبل پاره شد، شکستی است که به آن گناه پدید آمده.
 • اگر در خواب ببینید طبلی را شکستید، رسوایی و بدنامی به وجود می آورید.

اگر در خواب ببینید طبل می زنید و مردم به تماشا جمع شده اند، دروغ می گویید و تظاهر می کنید و عده ای را فریب می دهید و در نتیجه مردم پشت سر شما بد می گویند.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب