ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب صاعقه

تعبیر خواب صاعقه

تعبیر خواب صاعقه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

صاعقه نشان انقلاب و آشفتگی هوای اطراف ما است.

  • ابرها با بارهای متفاوت بهم می رسند، برخوردهای مهیبی ایجاد می شود که رعد و برق به وجود می آورد که گاه این برق عظیم به زمین نیز می رسد و همه چیز را در مسیر خودش می سوزاند و سیاه و زغال می کند.
  • مظاهر عظیم طبیعت مانند سیل، طوفان، دریا، اقیانوس، زلزله و از این قبیل اشخاص بزرگی هستند که ما خویشتن را در مقابلشان کوچک و ضعیف و ناتوان احساس می کنیم.
  • صاعقه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دیدن صاعقه در خواب به خودی خود بد نیست.

در خواب می بینیم درون اطاق نشسته ایم و بیرون از اطاق رعد و برق هست. صاعقه هست. این درخشش و غرش نشان آن است که در زندگی بیننده خواب تحولی پدید می آید.

تعبیر خواب هدف صاعقه قرار گرفتن

اگر در خواب بینید صاعقه هست و شما نیز در فضای باز زیر طوفان و باران قرار گرفته اید، نشان آن است که مستقیما هدف تهاجم حادثه ای هستید.

  • اگر در این حالت باران ببارد و بعد آسمان آرام بگیرد، خواب شما می گوید مشمول رحمت الهی قرار می گیرید و زندگیتان مراحل سخت و دشوار را می گذراند و آرام می یابد.
  • ولی اگر باران نبارد و آسمان آرامش خود را باز نیابد، چندان خوب نیست.

تعبیر خواب جدال دو ابر سیاه و سفید

اگر در خواب ببینید در آسمان دو ابر سیاه و سفید، یا اصولا دو ابر بهم رسیدند و صاعقه به وجود آوردند، خواب می گوید بین دو شخص بزرگ که هر دو بنحوی حاکم بر شما هستند، برخوردی ایجاد می شود که نتیجه آن خوب یا بد دامن شما را می گیرد.

تعبیر خواب سوزانده شدن توسط صاعقه

اگر در خواب ببینید صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند، نشان آن است که در آینده تحولی ایجاد می شود که آن تحول به زبان شما پایان می یابد. خسارت می بینید و مالی را از دست می دهید.

  • اگر آن چیزی که صاعقه می زند درخت باشد و آن درخت در خانه شما باشد، خوب نیست. باید نگران خانواده خود باشید.
  • اگر صاعقه درخت دیگری را بزند که متعلق به شما نباشد، خانواده ای مورد حمله و تقدیر و سرنوشت قرار می گیرد که شما می شناسید.
  • اگر در خواب ببینید صاعقه زد و آن صاعقه فقط در خانه شما فرود آمد . یا در ملک متعلق به شما به چیزی خورد . خوب نیست.

تعبیر خواب مصونی اموال از خطر صاعقه

اگر صاعقه بزند و همه جا را بسوزاند، اما شما و خانه شما سالم بمانید، نشان آن است که بلایی عمومی پیدا می شود، اما شما مصون می مانید.

اگر صاعقه به خانه بیننده خواب بزند، باید نگران خود و افراد خانواده اش باشد.

  • اگر صاعقه به خود بیننده خواب بزند، نشان آن است که بلایی در کمین اوست.
  • اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد، همانطور که گفتم خوب نیست؛ مخصوصا اگر آن درخت بار داشته باشد. پرشاخه و برگ و انبوه باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب