ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شیر (حیوانی)

تعبیر خواب شیر (حیوانی)

تعبیر خواب شیر جنگلی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شیر در خواب نیز حیوانی است خطرناک و درنده و فاقد ترحم.

بنا بر فرضیه هایی که در دست است، اشخاص یا امور و یا چیزهایی که به نظرمان بزرگ جلوه می کنند و ما خویشتن را در مقابلشان کوچک و ضعیف احساس می کنیم، در خواب هایمان به شکل حیوانات مهیب و خطرناک و وحشی جلوه می کنند و در رویای ما ظاهر می شوند. از آن جمله است شیر.

تجسم ترسیدن از کسی به شکل شیر در خواب

اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم که آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود.

  • اگر منتظر حمله و دشمنی کسانی باشیم و شب و روز به این فکر کنیم که او چه موقع دشمنی خودش را ظاهر می کند، در خواب گرگ و سگ هار می بینیم.
  • شیر با شهامت و شجاعت حلمه می کند، اما گرگ و سگ هار درندگی و تهاجم آمیخته به کید و نیرنگ و فریب دارند.

تعبیر خواب حمله شیر

اگر در خواب ببینیم مورد حمله شیر قرار گرفته ایم، حادثه ای برای ما اتفاق می افتد که علت بروز آن خیلی نیرومندتر از قدرت جسمی و معنوی ماست.

تعبیر خواب فرار از مقابل شیر

  • اگر در خواب از مقابل شیر بگریزیم، امنیت می یابیم.
  • اگر بایستیم و مقابله کنیم، با خطر چهره به چهره قرار میگیریم.
  • این اتفاق در خواب بندرت پیش می آید، زیرا ترس باعث بیدار شدن می شود و رابطه ذهن و حواس پنجگانه به سرعت برقرار می گردد.
  • بالاخره اگر بر شیر پیروز و چیره شویم، از مخاطره میرهیم و نجات می یابیم.

تعبیر خواب شیر رام شده

اگر در خواب ببینید شیری مطیع و رام شما شده، بسیار خوب است؛ چون نشان پیروزی و توفیق است.

  • اگر در خواب ببینید بر پشت شیر سوار شده اید، مقام و منزلت می یابید و ارتقای شان پیدا می کنید.
  • اگر ببینید شیری را مانند سگ به ریسمان و قلاده بسته اید و به دنبال می برید، ریاست و امارت می یابید. در محدوده زندگی خودتان شاه می شوید.

شیر ماده زن بزرگی است که در مسیر زندگی بیننده خواب ظاهر می شود.

  • اگر در خواب ببینید شیر ماده ای را رام و مطیع کرده اید، زنی صاحب جاہ و جلال و ثروتمند به زندگی شما راه می یابد که از او سود بسیار می برید.

تعبیر خواب حمله شیر

اگر ببینید شیری به شما حمله کرده و درخواب شما را گرفت، زیان می بینید. از کسی لطمه می خورید و یا حادثه ای به زبان شما اتفاق می افتد.

تعبیر خواب چندین شیر رام  شده

اگر در خواب ببینید شیرهای متعددی را رام کرده ایم و آن شیرها مثل شیرهای سیرک از شما اطاعت می کنند، نشان آن است که ریاست می یابید، مدیر و گرداننده دستگاه بزرگی می شوید. به طوری که جمعی از شما اطاعت می کنند.

تعبیر خواب قفس و شیر

اگر در خواب ببینید شیری در قفس است و شما بیرون قفس آزاد و فارغ ایستاده اید، شاهد ذلت دشمن خود خواهید بود.

  • اگر شما در قفس قرار داشتید و شیر آزاد بود، دشمن ذلت شما را به چشم خواهد دید.

روی هم رفته دیدن شیر در خواب بد نیست، مگر اینکه این حیوان به شما صدمه بزند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب