ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شمع افروخته و روشن در خواب چند چیز می تواند باشد که تعبیر درست و بجای آن بستگی می یابد به طبع و ذوق و هدف و همت بیننده خواب.

 • بیشتر منوط به این است که بیننده خواب چه هدفی دارد.
 • چه نوع زندگی را بیشتر می پسندد.
 • طالب کدامین امتیاز است.

خاطره ای در مورد شمع و دیدن شمع در خواب

سالها قبل مردی بود اهل بازار. او بازاری بود، اما تاجر نبود، بلکه پشت یکی از دکاکین بازار تهران «چرخ خیاطی» می فروخت. او دختری داشت موسوم به گیتی. این دختر در سیزده سالگی به تب و نوبه مبتلا شد و بعد سردرد گرفت. چندی هم سردرد تخفیف می یافت و کمتر می شد، نور چشم او نیز نقصان می یافت و قدرت بینایی اش کمتر می شد تا اینکه تقریبا کور شد.

آری، دختر سیزده ساله زیبا و سالم بینایی خود را از دست داد، اما فقط چشمانش انقدر روشنایی داشت که روز را می دید. سایه ها را تشخیص می داد و می توانست در حیاط خانه با آشنایی سیزده ساله ای که داشت، این طرف و آن طرف برود.

پدر و مادر و خویشان و بستگان دختر حکیم دوا کردند. خیلی پول خرج کردند، اما دخترک بهبود نیافت. در آن زمان عقیده کلی این بود که میکروب سیفیلیس از دو یا سه پشت پدری او در خونش باقی مانده و همان میکروب او را کور کرده است.

یکی از بازرگانان بازار بانی خیر شد و پذیرفت به خرج خودش او را به خارج از کشور بفرستد تا در آنجا معالجه اش کنند.

اما موضوع خواب او …

گیتی از سه چهار ماه گه گاه در خواب می دید که مردی ناشناس می آید و شمعی را در طاقچه اطاق، همان اطاقی که او هست، روشن می کند و می رود. او این بار که این خواب را دید، به مادرش گفت: دیشب در خواب دیدم درون اطاقی هستم که در ندارد، فقط یک طاقچه و درگاه دارد که به شب و به تاریکی باز می شود. از آن طرف دیوار مردی آمد و شمعی را در درگاه اطاقی گذاشت، کبریت زد، آن را روشن کرد و به من نیز گفت: گیتی، ببین برای تو شمع روشن کردم. دیگر تاریکی نیست و تو می توانی همه جا را ببینی .

-گیتی این خواب را بدون تغییر و تبدیل بیش از پنج بار دید و برای مادرش هم گفت تا اینکه او را به خارج از کشور فرستادند.

تعریف کردند، گیتی را در بیمارستان بستری ساختند. اولین روزی که پزشک آمد تا او را معاینه کند، از مترجم همراه بیمار پرسید: اسم این دختر چیست؟ مترجم پاسخ داد :”گیتی”

پزشک تکرار کرد و اظهار داشت : گیتی … گیتی … چه اسم قشنگی! باز هم تعریف کردند که گیتی نابینا تا اسم خودش را از زبان دکتر شنید، از جای جست و گریه را سر داد و با هر دو دست خود دست پزشک جراح را گرفت و هق هق کنان اظهار داشت:

این همان آقایی است که هر شب در خوابهای من از آن طرف دیوار می آمد. شمع روشن میکرد و میگفت گیتی برای تو شمع روشن کردم. به خداوند قسم که این خود اوست. او را از صدایش می شناسم. این مدت من با صدای مهربان وی انس گرفته ام.

دکتر متعجبانه می پرسد که او چه می گوید؟ چرا گریه می کند؟ دستهای مرا چرا گرفته است؟

مترجم سخنان گیتی را باز می گوید و ماجرای خوابهایش را تعریف می کند. دکتر به فکر فرو می رود و بعد از دقیقه ای می گوید: من به این چیزها عقیده ندارم، اما سخنان او در من اثر گذاشت و اینکه با اطمینان و اعتماد کامل به دستها و علم خودم او را معالجه می کنم.

گیتی با یکی دو ماه بستری بودن درمان شد و بینایی خویش را بازیافت.

غده ای در محل پیشانی او زیر جمجمه ایجاد شده بود که اعصاب بینایی اش را تحت فشار قرار می داد. گیتی را از ناحیه شقیقه عمل کردند که به زیبایی دخترانه اش نیز لطمه نخورد و غده را برداشتند، بینایی گیتی بازگشت و او سالم به خانه مراجعت کرد.

در این خواب گفتم شمع برای دختران جوان بینایی اش بود، ولی برای دیگران ممکن است چیز دیگری باشد. پس بستگی دارد به اینکه چه بخواهیم و دنبال چه باشیم.

معبران عقایدی متشتت و متفاوت دارند.

 • به نظر منوچهر مطیعی تهرانی شمع هم می تواند فرزند خوب و صالح باشد و هم عزت و جاہ و جلال و هم علم و دانش
 • متاهل ببیند، نشان فرزند است و خواب او می گوید صاحب فرزندی صالح می شود.
 • پس حکم کلی در مورد شمع روشن کامروایی است؛ منتها با توجه به هدفی که بیننده خواب دنبال می کند.

تعبیر خواب شمع روشن در دستان بانوان

اگر زنی در خواب ببیند که شمع روشن در دست دارد، یا در خانه دارد و یا در شمعدان می نهد و روشن می کند، نشان آن است که آن زن به زودی صاحب دختری می شود که برگزیده و ممتاز است “دختری از صد پسرگزیده تر آید.”

تعبیر خواب شمع روشن در خواب بیماران

اگر بیماری در خواب شمع روشن ببیند، به خصوص اگر شمع را بر بالین او روشن کنند، از بیماری شفا می یابد.

 • اگر مقروض و وامداری ببیند، ادای دین کند.

تعبیر خواب شمع به سود فراوان

اگر در خواب ببینید شمعی را افروختید و یا شمع افروخته ای را برگرفتید و وارد اطاق تاریکی شدید، خوابتان می گوید کاری بزرگ انجام می دهید و سود فراوان می برید.

اگر در عالم خواب کسی شمع افروخته و روشن به شما بدهد، بسیار خوب است.

 • خواب شما می گوید آن شخص هرکس هست، شما را به عزت و نعمت می رساند و موجب فراخی روزی و روشنی زندگیتان می شود.
 • اگر خود شما شمع روشن و افروخته به کسی بدهید، این شما هستید که به او روشنایی و دوستی هدیه می کنید.

تعبیر خواب شمع روشن در خواب مجردها

برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است و زندگی زناشویی و خانودگی آینده آنها.

تعبیر تعدد شمع ها در خواب

 • اگر در خواب ببینید شمع های زیادی دارید، مسائل و امکانات متعددی برای پیروزی و توفیق در اختیارتان قرار میگیرد که هر یک را برگزینید، سود فراوان عایدتان می گردد.
 • اگر شمعهای متعدد و روشن در اختیار داشته باشید، زندگی شما در حد عالی خوب می شود.
 • اگر در خواب ببینید خانه ای بزرگ هست که به هر اطاق می روید و از هر راهرو که عبور می کنید شمعهایی آنجا روشن کرده اند، نشان آن است که در زندگی آینده شما هیچ مشکلی وجود ندارد و همه راهها پیش رویتان هموار خواهد شد.

حال اگر شمعی روشن داشتید و در خواب آن را فوت و خاموش کردید، خوب نیست.

 • معبران نوشته اند که بیننده خواب اگر زن داشته باشد، همسرش را از دست می دهد.
 • اگر همسر نداشته باشد، وضع او بد می شود.

اگر شمع افروخته ای در دست یا شمعدان داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند، نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و اتفاق می کند و بر شما چیره میگردد.

در خواب شمع روشن نشده و نیافروخته بد نیست، بلکه بد آن است که شمع روشن را خودتان یا دیگری خاموش کنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب