ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

20 − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شمشیر در گذشته کاربرد بسیار داشت و در زندگی انسان نقش مهمی ایفا می کرد؛ ولی امروز تنها اسم و نقشی از آن باقی مانده و منحصرا در مراسم رسمی و یا فیلم ها و نمایشنامه ها و یا در موزه ها از آن استفاده می کنند. آن هم بعنوان دکور، نه بخاطر کارآیی و سود بردن.

به هرحال شمشیر در خواب ها معرف قدرت و هیبت است و برندگی و کارایی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند.

دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد.

تعبیر خواب شمشیر در نیام

معبران نوشته اند شمشیر در نیام، زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید، اما از دورن و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمیدانید دارای چه افکار و اندیشه هایی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است.

  • اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام و غلاف دارید، با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تأمین سود شما انجام دهد.
  • اگر در خواب ببینید که شمشیر را در نیام و غلاف بر کمر حمایل بسته اید، خوابتان می گوید با چنین زنی ازدواج خواهید کرد و به هدفهایی که دارید، می رسید. اگر سن ازدواج شما گذشته باشد و چنین خوابی ببینید، یکی از فرزندان شما موجب سرافرازیتان می شود و مشهور و نام آور می گردد.

تعبیر خواب شمشیر آخته

شمشیر آخته و از نیام برکشیده قدرت، همت، هیبت و توانایی و مال و دارایی است و این هم بستگی به نوع شمشیر و نحوه دیدن خواب دارد.

  • اگر در خواب ببینید شمشیری آخته در دست دارید و با آن شمشیر بدون اینکه کسی در مقابلتان باشد هوا را می شکافید و به چپ و راست حمله می کنید، از قدرتی که در اختیارتان گذاشته می شود، در غیر موضع استفاده می کنید و توانایی خویش را به هدر می دهید؛ بی آنکه کار مفیدی جهت خودتان و دیگران انجام دهید.

تعبیر خواب شمشیر و نوع نیام

اگر در خواب ببینید شمشیری خوب و عالی را، مثلا شمشیری که تیغی از فولاد ممتاز و برتر دارد، در نیام و غلافی زشت و فرسوده و رنگ و رو رفته و غیر جالب توجه قرار داده اید، با زنی ممتاز آشنا خواهید شد که ظاهری نامطلوب دارد و دست سرنوشت او را جایی افکنده که شایسته شأن او نیست.

  • چنانچه آن شمشیر نیامی با شکوه و مرصع داشته باشد، اما تیغ آن زنگ زده و صیقل نخورده باشد، با زنی از طبقه ممتاز آشنا خواهید شد که سرشتی بد و لئیم و کثیف دارد و به شما زیان می رساند.

تعبیر خواب شمشیر در کنار زن

اگر زنی در خواب ببینید دراز کشیده و خوابیده و شمشیری در کنار خود دارد، اگر جوان و دم بخت باشد، به مردی صاحب نام و آوازه شوهر می کند.

  • چنانچه شوهر داشته باشد، صاحب پسری می شود که آن پسر در آینده مردی کم نظیر خواهد شد و شخصیتی والا و ممتاز خواهد یافت.

تعبیر خواب دو شمشیر

اگر مردی که اهل شمشیر و اهل نبرد نیست، ببیند شمشیری حمایل دارد و شمشیر دیگری در دست، نشان آن است که با وجود داشتن همسر یک زن دیگر می گیرد. ولی معلوم نیست توفیق حاصل کند. نشان موفقیت این است که شمشیر دوم را نیز به کمر ببندد.

تعبیر دیگری از شمشیر آخته

بسیاری از معبران نوشته اند که شمشیر آخته و برهنه «کلام و سخن» است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شده باشد. شعرا و ادبا هم این مضمون را بسیار به کار برده و اشعار زیادی در این زمینه ساخته اند.

  • حال اگر کسی در خواب ببیند شمشیری آخته در دست دارد، در آینده سخنی می گوید که هم می تواند در جهت خیر و صلاح موثر باشد و هم در جهت خلاف و بدی و شر و فتنه و فساد. بیننده چنین خوابی در آینده باید مراقب گفتار و سخنان خویش باشد؛ چه که احتمال دارد با گفتن یک کلمه زندگی دیگران را به تباهی سوق دهد.

تعبیر خواب شمشیر آویخته به گردن

شمشیر آویخته و حمایل به گردن قدرت و شوکت است.

  • در زمان های گذشته وقتی شاه می خواست کسی را به حکومت، امارت و ولایت بخشی مهم از مملکت منصوب کند، با تشریفات خاصی در حضور بزرگان لشگری و کشوری شمشیری را به گردنش حمایل می کردند و می آویختند و او نیز به هنگام عزیمت شمشیر را می بوسید و به کمر خود می بست.
  • علت همین است که معبران شمشیر آویخته به گردن را نشانه قدرت و جاه و مقام دانسته اند. حتی اگر کارمند باشید و چنین خوابی ببینید، ممکن است به ریاست اداره برسید.

تعبیر خواب شمشیر آویخته به کمر

اگر بخوابید و در خواب خود ببینید شمشیری به کمر و یا به گردن خویش حایل دارید و آن شمشیر را با خودتان از کمر و گردن گشودید و یا دیگری از کمر و یا گردنتان برگرفت و باز کرد، نشان آن است که از قدرت می افتید و شأن و مقام و مرتبه ای را که دارید از دست می دهید.

تعبیر خواب هدیه دادن و گرفتن شمشیر 

اگر در خواب خود ببینید که شمشیر به دیگری می دهید، به آن شخص هرکس که هست، قدرت و جاه و منصب و مال می بخشید. حتی ممکن است خودتان فاقد آن قدرت و جاہ و منصب و مال باشید، سبب می شوید که او به دارایی و توانایی برسد.

  • اگر در خواب ببینید که کسی به شما شمشیر داد، این او است که شما را به قدرت و منصب می رساند، به خصوص اگر به گردن و یا کمرتان حمایل کند.

تعبیر خواب مجروحی با شمشیر 

اگر در خواب شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید، خواب شما می گوید سخنی ناصواب می گوید و دیگران را با تیغ زبان خود می آزارید.

  • اگر در خواب نزنید و مجروح نکنید و زیان نرسانید، خواب شما می گوید زبانتان را نگه دارید که احتمال شکستن غرور و دل دیگران را دارید، ولی در مصلحت شما نیست این کار را بکنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب