ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شبدر

تعبیر خواب شبدر

تعبیر خواب شبدر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شبدر گیاهی است علوفه ای با سه برگ چلیپایی که دیدنش در خواب نیکو است.

  • شبدر از جمله سبزیهایی است که با سبزیهای دیگر تعبیر متفاوت دارد.
  • شبدر زود می روید و دیر میپاید.
  • یعنی چندین چین می توانید از آن استفاده کنید.
  • به همین علت معبران برای آن تعابیری آورده اند که برای سبزیهای دیگر نیست.
  • تخم شبدر را اگر امشب بیافشانیم و زمین آماده و مستعد باشد، می گویند فردا سبزی خود را نشان می دهد.
  • در اصطلاح و محاوره نیز بچه هایی را که شیطان و پرجنب و جوش هستند، به تخم شبدر تشبیه می کنند.

تعبیر دیدن شبدر در خواب

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند شبدر می خورد و یا شبدر دارد، با سرعت و فوریت به آرزوهای کوچک خود می رسد.

  • شبدر از آرزوهای بزرگ و پیروزیهای درخشان خبر نمی دهد، بلکه گویای چیزهای متعددی است که کوچکند، اما دور از دسترس ما قرار دارند که صورت آرزو به خود گرفته اند.
  • ضمنا شبدر می گوید اگر به آرزو رسیدیم، هرگز آن را از دست نمی دهیم… و آنچه که به دست آورده ایم، همیشه برای ما باقی می ماند.

شبدر را اگر بچینید، باز هم می روید.

در خواب نیز همین معنی را می گوید که هر چه بهره بگیرید، بازهم امکان بهره وری هست. به هر تقدیر دیدن شبدر در خواب نیکو است.

تعبیر کاشتن شبدر در خواب

اگر در خواب ببینید شبدر میکارید و یا کاشته اید، طوری کامیاب می شوید که دیگران را نیز بهره مند می کنید… حتی کسانی که با شما آشنایی و با موضوع ارتباط ندارند.

صورت نامطلوب دیدن شبدر در خواب آن است که ببینید شبدر را با سرکه می خورید.

  • سرکه اثر خوب شبدر را از بین می برد و از غم و رنج خبر می دهد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب