ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شانه

تعبیر خواب شانه

تعبیر خواب شانه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است.

  • این پریشانی به معنی غم و اندوه و غصه و رنج نیست.
  • بلکه تشدید فکر و تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب است.

تعبیر شانه در خواب

در این صورت اگر در خواب خود ببینید شانه ای دارید و یا شانه ای خریده اید و یا شانه را کسی به شما داده، چندی گرفتار پریشانی از همان نوع که گفته شد، می شوید.

تعبیر خواب شانه شکسته

اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده هایش شکسته است، زیان می بینید و تسلسل و توالی امور و کارهایتان از بین می رود.

اما اگر در خواب ببینید با شانه موهای خویش را شانه میکنید، نیکو است.

  • چون از تشتت و پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می یابید و غم و رنج را از خود می رانید. کارهایتان روال مطلوب می گیرد.

تعبیر خواب موی چسبیده به شانه

اگر در خواب ببینید موی سر خود را شانه میکنید و موی شما به شانه چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده، نشان آن است که کاری در جهت تنظیم امور خانواده خود می کنید که به شأن و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده، از آبرویتان کاسته می گردد.

برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است.

زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند، در خانه و خانواده عزت و حرمت می یابد و نزد شوهر عزیز می شود.

تعبیر خواب شنه در خواب وامدار

اگر بدهکار و وامداری در خواب ببیند که موی خویش را شانه می کند، به طوری که مویش آنقدر صاف شده که شانه بر آن گیر نمی کند و بند نمی شود و راحت پایین می آید، از غم و رنج و اندوه بدهکاری نجات می یابد و فرج حاصل می کند و وام خویش را می پردازد.

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده، برائت حاصل می کند و از او رفع اتهام می شود.

تعبیر خواب شانه در خواب بیمار

اگر مریضی این را در خواب ببیند، از بیماری و رنجوری شفا می یابد.

حال اگر ببینید که موی خویش را شانه میکنید، ولی موی شما چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی رود و کار نمی کند و پایین نمی آید، خوب نیست؛ چه که خواب شما میگوید با مشکلات بزرگ روبرو می شوید و گره بر کارتان می افتد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب