ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد.

شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و آن را از طرف طول تا می زنند و به گردن و یا به کمر می بندند. گاه نیز در گذشته ها از شال کمر خویش به عوض سجاده استفاده و زیر پای خویش می گستردند.

اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تر تابیده می بافتند و یا نخ و پشم را با هم به کار می گرفتند. این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ شال در تعبیر تفاوت هایی هست که هنگام تعبیر باید در نظر گرفته شوند.

تعبیر خواب شال پشمی

در خوابهای ما شال اگر پشمی باشد و در عالم خواب این تشخیص برای ما حاصل شود که شال از پشم بافته شده مال و نعمت است. یعنی پشمی که در آن به کار رفته، روزی است؛ فراخی معیشت است.

  • اما اگر شال نخی باشد، اندوه و محن و غصه است.

تعبیر شال پشمی در خواب بانوان

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد و این شال سالم و نو و تمیز است، می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و محیط خانوادگیش مطمئن و خوشبین باشد.

تعبیر شال پشمی در خواب  آقایان

چنانچه مردی در خواب خود ببیند شال پشمی دارد و آن را به کمر خویش بسته، در زندگی شغلی و حرفه ای دوام و قوام و استحکام خواهد یافت.

اگر شال را همان مرد بیننده خواب به گردن بسته باشد، نشان آن است که به تبعیت از دیگران کاری انجام می دهد.

تعبیر خواب شال گردن

اگر بیننده خواب شال را به گردن خود گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود، آبرو و شرف او فزونی می یابد.

  • ولی اگر دستک های آن از دو طرف آویخته باشد، از شخص دیگری پیروی می کند و دنباله روی اشخاص خواهد شد.

اگر بیننده خواب شال پشمی در خواب خود ببیند، خوب است. شال پشمی سودبخش است.

  • اگر شال نخی باشد، بیننده خواب گرفتار غم و اندوه و ملال می شود.

تعبیر خواب شال سوخته

اگر در خواب ببینید شال شما سوخته و یا پاره و کثیف شده، در کار و حرفه و شغل شما خللی وارد می آید.

  • اگر زنی در خواب ببیند شال سوخته و پاره و یا کثیف دارد، باید نگران موقعیت و سلامت شوهر خویش باشد.
  • شال پاره و سوخته و کثیف برای زن از رنجوری و شکست شوهر خبر می دهد و برای مرد از کسادی کار و شغل.

تعبیر خواب شال بید زده

شال بید زده در خواب فساد و تباهی است.

  • اگر زنی در خواب شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد. اگر مردی شال بید زده در خواب ببیند، از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب