ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شاسی

تعبیر خواب شاسی

تعبیر خواب شاسی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شاسی اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزاء مختلف تشکیل یافته باشد «شاسی» می نامند.

  • شاسی یک کلمه انگلیسی است که از آن زبان به فارسی آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته است، زیرا در فارسی کلمه مجرد دیگری نداریم تا به جای شاسی بگذاریم، مگر اینکه کلمه ای مرکب ایجاد کنیم.
  • از این نوع کلمات در زبان فارسی زیاد یافت می شوند که عموما با تکنولوژی غرب از فرنگ به ایران آمده اند.

به هر حال رادیو، تلویزیون، اتومبیل و غیره «شاسی» دارند.

تعبیر شاسی در خواب زن و مرد

اگر زنی در خواب خود شاسی ببیند، آن شاسی شوهر اوست.

اگر مردی در خواب شاسی ببیند، شاسی شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای انجام آن کار اداره می شود و معاشش فراهم می آید.

  • این تعبیر بر قبول این مسئله انجام می گیرد که قوام زن به شوهرش می باشد.
  • و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه ای است که انجام می دهد و زندگی خویش را اداره می کند.

تعبیر خواب شاسی خالی

حال اگر زنی در خواب شاسی خالی بیند مثل شاسی تلویزیون یا رادیو، خواب او توجه می دهد که شوی آن زن نیازمند محبت و توجه است. آن مرد خالی است و باید زن خلاء عاطفی او را پر کند.

تعبیر خواب شاسی اتومبیل

اگر مردی در خواب ببیند که شاسی اتومبیل و یا کامیون دارد و آن شاسی نو و تازه است که جدیدا از کارخانه بیرون آمده، خواب او از بهبود کارش خبر می دهد. خواب او می گوید حرفه و کارش بر اصل محکمی استوار است و جای نگرانی نیست.

  • حال اگر آن شاسی شکسته و معیوب و یا زنگ زده و فرسوده باشد، نقصی در کار و حرفه اش پدید می آید که مطلوب نیست.

تعبیر خواب سوار شدن بر شاسی 

سوار شدن بر شاسی کامیون با اتومبیل بدون اطاق و داشتن شاسی رادیو و تلویزیون و یخچال و از این قبیل نشان قبول مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید.

  • این خواب اقدام به کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده انجام آن برآیید. به زبان دیگر خامی و ناپختگی است.

تعبیر خواب ساختن شاسی

اگر در خواب خود ببینید که شاسی می سازید، کاری را بنیان می نهید که بزرگی و کوچکی آن کار بستگی دارد به اهمیتی که در خواب خودتان به آن کار می دهید.

اگر در خواب ببینید شاسی را پیاده می کنید، بنیان و اساس کاری را تخریب می نمایید که آن کار به خودتان مربوط است و تعبیرش به خود بیننده خواب برمی گردد. 

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب