ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب شاخه

تعبیر خواب شاخه

تعبیر خواب شاخه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعبیری که در زیر می نویسیم برای زن و مرد یکسان است؛ چه که در خوابهای ما شاخه اهل تعبیر می شود و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد، منتها بنا بر رسم و قاعده تکفل اهل با مرد است و تدبیر اهل با زن. 

درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ های فراوان دارد. این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند، نازکتر می گردند و متفرق تر.

در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تأخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است.

تعبیر خواب درخت پرشاخ و برگ 

اگر در خواب ببینید درختی پرشاخه و برگ در خانه دارید و این درخت سرسبز و بارور است، رویایی نیکو دیده اید؛ چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شماست و با دیدن این خواب می توانید نسبت به آینده آنها جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید.

تعبیر خواب درخت زرد و خشکیده

حال اگر درختی زرد و خشکیده و کم شاخه در خواب خود ببینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد، تعبیر خلاف این است که گفته شد.

نفاق در خانه با خواب شاخه

 اگر در خواب ببینید شاخه های درخت شما را کنده اند و برده اند، نشان آن است که در خانواده شما نفاق و افتراق می افتد. اگر خودتان یکی از شاخه های این درخت را برکنید، یکی از نزدیکان خویش را می رانید و طرد می کنید.

از دست دادن نزدیکان با خواب شاخه

اگر شاخه ای مورد نظر و توجه شما باشد و در عالم خواب ببینید آن شاخه در جای خودش نیست، یکی از نزدیکان خویش را از دست می دهید. آن شاخه هر چه کلفت تر و به ساقه و بدنه درخت نزدیکتر باشد درجه قرابتش بیشتر است.

  • اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد، تنه درخت در خواب او بزرگتر و کفیل و ولی خانواده محسوب می شود و چنانچه خودتان کفیل و بزرگ خانواده هستید تنه درخت شمایید و شاخه ها اهل خانه و خانواده شما

تعبیر خواب هرس کردن شاخه

اگر در خواب ببینید شاخه درختی را هرس می کنید و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می دهید، تمشیت امور خانوادگی می کنید و تدبیر به کار می برید و حدود هر کس را تعیین می نمایید.

تعبیر خواب شاخه های آشفته

چنانچه در خواب ببینید شاخه های درخت خانه شما آشفته و بی نظم شده و به خانه همسایه آویخته و از این طرف و آن طرف تا روی زمین رسیده اند، خواب شما از آشفتگی و بی نظمی در خانه و خانواده خبر می دهد.

تعبیر خواب شاخه زیتون

اگر در خواب ببینید شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید، از جانب یکی از افراد خانواده سود و پولی عایدتان می شود و با او کارساز و وسیله می شود تا سودی ببرید.

تعبیر خواب شاخه نخل

اگر در خواب ببینید که شاخه ای از نخل در دست دارید، نشان آن است که صاحب فرزند می شوید.

  • نخل نشان تبار و باروری و پیوندهای خانوادگی است.

تعبیر خواب شاخه درخت انگور

اگر در خواب ببینید شاخه ای از مو و درخت انگور در دست دارید، معامله ای سودبخش انجام می دهید؛ به خصوص اگر تاجر و معامله گر باشید.

تعبیر خواب شاخه بید

اگر در خواب خود ببینید شاخه ای از درخت بید در دست دارید، غمین و اندوهگین می شوید؛ به خصوص اگر شاخه ای از بید مجنون باشد.

  • همین طور است شاه توت و تمشک و زرشک.
  • اما توت شیرین در خواب خوب است، به خصوص اگر شاخه ای پربرگ باشد یا دانه های رسیده توت روی آن دیده شود.

تعبیر خواب شاخه سرو و صنوبر

اگر در خواب ببینید شاخه ای از درخت سرو و صنوبر و یا چنار در دست دارید، در آینده مقاوم و سرافراز و با نشاط خواهید شد و به آزادگی خواهید زیست.

به طور کلی دیدن شاخه ها بر خود درخت بهتر از این است که شاخه را از درخت جدا شده ببینیم.

اگر در خواب ببینیم که شاخه های درخت همسایه بر خانه ما ریخته و آویخته، تعبیر مشروط دارد؛ زیرا باید دید آن درخت چیست و چگونه است. اما کلا سرسبزی از همسایه بد نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب