ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که:

سیل در خواب یا فتنه و بلاست و یا لشگری غالب و دشمنی بزرگ.

 • دشمن بزرگ نیز فتنه و بلاست که لشگری غالب با خود می آورد و ناآگاه و نخواسته بر انسانها هجوم می آورد و مال و جان را می گیرد و آتش می افروزد و می ماند و یا ویرانه بر جای می نهد و می رود.
 • سیل در خوابهای ما حادثه ای است بزرگ و خانمانسوز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم، قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم.
 • مثل سیل که در بیداری بنیان کن و منهدم کننده است و انسان توان ایستادن پیش روی سیل را ندارد.

تعبیر خواب وقوع سیل

با این تعریف چنانچه در خواب ببینید سیل حادث شده، در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

 • اگر ببینید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید، از گزند حادثه در امان می مانید و با اینکه آن حادثه مهم اتفاق می افتد، به شما گزندی وارد نمی آید.

تعبیر خواب در جریان سیل بودن

اگر در خواب ببینید در جریان سیل هستید و آب به سوی شما می آید، حادثه شما را دربر می گیرد.

 • اهمیت حادثه ای که اتفاق می افتد، با مهابت سیل، کمتر رابطه دارد تا وحشتی که شما در مقابل آن نشان می دهید.
 • سیل ممکن است خیلی مهیب باشد، اما شما در خواب از آن نترسید. در این صورت کمتر آسیب می بینید و همین طور است برعکس

تعبیر خواب فرا گرفتن سیل

چنانچه در خواب ببینید سیل شما را فرا گرفت و دستان به جایی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و همراه ببرد، مهابت خطر کمتر است.

تعبیر خواب سیل آرام

اگر در خواب ببینید سیل جاری است، اما آرام است، آب روشن است و ماهیان در آن شنا می کنن، حادثه بزرگ چنانکه گفتم اتفاق می افتد؛ اما نیک فرجام است.

 • هر چه آب سیل گل آلودتر و کثیف تر باشد، خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزونتر می باشد.

تعبیر خواب ویرانی خانه با سیل

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده، اما شما جایی امن ایستاده اید و سیل خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که، خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود، نشان آن است که به علت آن حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید.

 • اگر ببینید سیل جایی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری نبودید، شما زیان و آسیب نمی بینید.

آنچه در این نوع خوابها به رویا جنبه ناخوشایند می دهد، بیشتر ترس و وحشت بیننده خواب است نه نفس حادثه.

 • در اینجا نیز ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تأثیر در آینده بیننده خواب است.

تعبیر خواب سیل در مناطق مختلف

معبران نوشته اند سیل در منطقه سردسیر دلیل غم و اندوه است و در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرح و خیر و برکت.

انواع سیل در خواب

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد، خوب است.

این خواست می گوید یا بزرگی به شما وارد می شود و با حادثه ای بزرگ به سراغتان می آید که از آن شخص حادثه سود می برید.

 • اما اگر سیل خشم و خروش داشته باشد و شما از آن بترسید، خوب نیست.
 • اگر بترسید و بگریزید، حتی اگر سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست.

اگر در خواب ببینید سیل پرصدایی می آید . اما آب آن روشن و صاف است به خوب نیست، چون آنچه به سیل مهابت و اهمیت دهد، قدرت ویرانگری و سر و صدای وحشت انگیز آن است، نه تاریکی و روشنی آب آن.

شنیدن صدای سیل حتی اگر خود سیل را نبینید، خوب نیست و خواب شما می گوید در معرض خطر و غم و اندوه قرار می گیرید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب