ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیرابی

تعبیر خواب سیرابی

تعبیر خواب سیرابی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سیرابی دیدن سیرابی در خواب نیکو است.

معبران کهن و سنتی ما روی سیرابی تأکید شدید دارند که مال حلال و نعمت و رزق طبیب است، اما این تعبیر تابع شرایطی است که در زیر می نویسم.

خانم آتیانوس میگفت سیرابی نه فقط در بیداری داروی بسیاری از دردهاست، در خواب نیز نشان علاج بیماری و رنجوری است.

  • چنانچه بیماری هر قدر سخت و علاج ناپذیر در خواب خود ببیند سیرابی می خورد، از بیماری نجات حاصل می کند و شفا می یابد و سلامت خویش را باز به دست می آورد.

می دانید که سیرابی معده نشخوارکنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب خوب است و معبران سنتی ما آن را سود و نفع و نعمت و روزی تعبیر کرده اند.

داستانی در مورد سیرابی 

در تواریخ نوشته اند که وقتی اسکندر مقدونی می خواست از اروندرود بگذرد و وارد خاک اصلی ایران شود، خیلی بیمناک بود؛ لذا استخاره کرد و فال گرفت.

به این صورت که دستور داد گوسفندی را کشتند و سیرابی اش را بیرون آوردند. آنها روی عقاید خودشان اگر در سیرابی نقص و نقصان و یا خللی می یافتند، تفأل بد می زدند.

همین طور از روی میزان سرگین خوبی و بدی نیت را تشخیص می دادند. اسکند گوسفند قربانی را بی نقص یافت و حمله اش را آغاز کرد.

  • به همین علت و روی همین زمینه می گویند اگر در خواب سیرابی درسته ببینید، بهتر از این است که سیرابی قطعه قطعه شده دیده شود.
  • اگر سیرابی بدون سرگین و پاک باشد، تعبیر خوبتری دارد تا اینکه پر از سرگین و کثیف باشد. سیرابی پخته دیدن در خواب بهتر از آن است که سیرابی نپخته ببینید.

تعبیر خواب سیرابی در خواب افراد مختلف

اگر بیماری در خواب سیرابی درسته و پخته و تمیز ببیند، از بیماری شفا می یابد.

اگر وامداری ببیند، دیون خویش را می پردازد.

اگر محبوس و متهمی سیرابی پخته و درسته ببیند، از او رفع اتهام و آزاد می شود.

اگر دختر جوانی در خواب ببینید سیرابی پاک می کند و می پزد، شوهر میکند و به خانه بخت می رود.

اگر پسر جوانی ببیند، شغل و کار مناسبی می یابد.

روی هم رفته دیدن سیرابی در خواب نیکو است و بهتر آن است که:

  • اولا درسته و بی نقص و پارگی باشد.
  • دوم تمیز و خالی از سرگین باشد.
  • سوم پخته و مطبوخ باشد.
  • چهارم پشت و رو نشده و پرز آن آشکار نشده باشد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب