ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند؛ اما این درست نمی تواند باشد، زیرا خوردن سیب به تنهایی جوابگوی نیاز غذایی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

 • سیب در خوابها کام است و داشتن سیب و خوردن آن کامجویی و کامروایی است.
 • درخت سیب امکان تعیش و خوشگذرانی و کامجویی است.

تعبیر خواب درخت سیب

چنانچه ببینید درخت سیب در خانه دارید، امکانات وسیعی برای رسیدن به هدفهای خود پیدا می کنید که خواب خوبی است.

دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که رنجوری و بیماری را خبر می دهد.

 • چنانچه در خواب ببینید سیب زرد رنگی در دست دارید یا می خورید، خبر از این دارد که بیمار می شوید و لاغر این بیماری چنان است که لاغرتان می کند و گونه هایتان از رنج بیماری نحیف می شود.
 • سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.
 • سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.

تقسیم کردن سیب اشتراک در بهره گیری از خوبی ها و نعمتهاست.

چنانچه در خواب ببینید کسی سیب را پوست کند و تقسیم کرد و بخشی را به شما تعارف کرد، آن شخص هر کس که هست، آشنا یا بیگانه، شما را در کامراوایی ها و سودها شریک و سهیم می گرداند.

 • فایده ای به شما می رساند که به اندازه همان سیب تعارف شده بزرگ یا کوچک است.
 • اگر نیم بیشتر سیب را در خواب به شما داد، سهم بیشتری برای شما در نظر میگیرد و اگر بخش کوچکی داد، سهم شما از مجموع فایده اندک است.

تعبیر خواب سیب از دیدگاه ابن سیرین

«ابن سیرین» از «دانیال» نبی علیه السلام روایت می کند که سیب در خواب همت بیننده رؤیاست و این کاملا تعبیری است درست.

شما دارای هر شخصیت و صاحب هر نیتی که باشید، سیب به همان مشخصه امتیاز شما جواب می دهد.

 • اگر شما پولدوست باشید، سیب در خواب پول شماست.
 • اگر دنیا دوست باشید، سیب دنیای شماست.
 • اگر فرزند نداشته و آرزوی فرزندی را در دل داشته باشید، سیب در خواب فرزند شماست.
 • اگر بدهکار باشید و اندیشه ادای دین شما را رنج می دهد، سیب در رؤیای شما پولی است که با آن می توانید ذمه خویش را برهانید.

در همین زمینه از «دانیال» نبی نقل است:

 •  اگر پادشاه سیب در خواب ببیند، سیب مملکت اوست.
 • اگر بازرگان سیب ببیند، سیب سرمایه و تجارت او است.
 • اگر کشاورز در خواب خود سیب ببیند، سیب کشت و زرع او است و محصولی می باشد که دیده بر آن دارد.
 • بالاخره اگر صنعتگر سیب ببیند، سیب هنر او است.

از اشعث نقل شده:

سیب برای زنان نازا فرزند است که البته این تعابیر کاملا درست و به جا و آگاهاننده است.

 • نوشته اند که سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر.
 • این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزویی را در دل می پروراند؛ چه که سیب به همان نیت نهفته او پاسخ می دهد.

به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است، مگر اینکه ملکوک و گندیده و آفت زده باشد.

 • در این صورت نیکو نیست و این با معبر است که از نوع لک و محل قرار گرفتن آن خواب را تعبیر کند.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب