ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و از جانبش خطری متوجه شما نیست. اگر نا آشنا و بیگانه باشد، خطرناک و مزاحم می شود. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

تعبیر سگ مطیع در خواب

اگر در خواب ببینید سگی مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارت شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید نسبت به او اعتماد کلی داشته باشید؛ زیرا سگ آشنا و مطیع و رام، دوست تعبیر می شود.

تعبیر سگ ناشناس در خواب

اگر درخواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید، باید نگران اطرافیان خویش باشید؛ چه که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

تعبیر جمله سگ در خواب

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خوابتان می گوید دشمنی پست و دون و آزاردهنده در کمین شماست که لازم است از او حریم بگیرید و دور بمانید.

سگ وقتی حمله کند و گاز بگیرد، در هر حال بد است. چه آشنا و چه بیگانه.

سگ آشنا وقتی در خواب به شما حمله کند، خواب می گوید یکی از دوستان و آشنایان و یا نزدیکانتان به شما آسیب و لطمه وارد می آورد.

 • اگر عوعو کند، فحاشی است.
 • اگر پنجه بزند و جراحت به وجود آورد، آسیب و لطمه می زند.
 • ولی اگر گاز بگیرد به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر صدای سگ در خواب

صدای سگ بدگویی و سعایت و فحش و ناسزاست و چنانچه در خواب خویش صدای سگی را بشنوید ولی خود سگ را نبینید، نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و فتنه بر می انگیزند.

 • سگ اگر آشنا و آرام باشد و بانک و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزاست.
 • خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نامطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

سگ ماده در تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است، ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد، مگر اینکه ذهن ما آن را گواهی دهد و یا سگ توله سگ همراه داشته باشد.

 • بهر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد، باید خود را از خطر زنی پست و فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست، ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

 • اگر سگ بزرگ و درنده و موحش باشد، دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک.
 • ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد، دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند؛ مثل سگهای زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.
 • دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

اگر در خواب ببینید به سگ غذا می دهید، از غم و غصه فراغت حاصل می کنید.

 • اگر سگ در خواب طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما می شود .
 • مردی به کید و فریب از شما مالی را می رباید.
 • چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پول یا مالی را از چنگتان بدر می برد.

تعبیر داشتن سگ در خواب

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید؛ کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد.

 • باز هم آن سگ اگر ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید، زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد، خیانت هم میکند.

تعبیر فرار سگ در خواب

اگر در خواب ببینید سگی از شما گریخت، دوستی را از دست می دهید .

 • اگر آن سگ بیگانه و ناشناس باشد، کسی را که دوست ندارید، از خود می رانید.
 • ولی ممکن است آن شخص هرکس که هست، شما را دوست داشته باشد؛ زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر درخواب سگی را از خود راندید و آن سگ مجددا به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت، نیکو است؛ چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید، ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعف و زبونی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری شما.

تعبیر محاصره شدن توسط سگ ها در خواب

اگر در خواب دیدید سگهای زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آنها بیگانه هستید. آنها شما را نمی پذیرند و با بدبینی به شما نگاه می کنند و شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. بهر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

 • ولی اگر در چنین حالتی سگها به شما حمله کنند، به هیچ وجه خوب نیست. این حالت همان تعبری را دارد که در آغاز نوشته شد.

تعبیر سگ شکاری در خواب

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بن می گردد.

اگر در خواب ببینید سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد، خوب است؛ چون سودی عایدتان می گردد.

معبران غربی و اروپایی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند.

این تفاوت از آنجا ناشی می شود که برداشت ما نسبت به سگ با روابطی که آنها با سگ دارند، فرق می کند. برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیاء در تعابیر اثر می گذارد.

 • غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند، لذا در خوابنامه های ایشان سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده است.
 • در حالیکه ما دهان سگ را کثیف و نجس می شناسیم و چنانچه سگ به ظرفی دهان بزند، هفت بار آن را با خاک می شوییم.
 • البته می دانیم دهان سگ آلوده است و بسیاری از بیماری ها به خصوص سیفیلیس کیست هیداتیک و شانکر و چندین بیماری خطرناک دیگر از طریق بزاف دهان سگ به انسان انتقال می یابد.
 • این توضیح بدان جهت آورده شد تا آنها که به خوابنامه های عربی دسترسی دارند، بدانند اختلاف از کجا ناشی می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب