ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سوهان (سوهان شیرینی و سوهان ناخن)

تعبیر خواب سوهان (سوهان شیرینی و سوهان ناخن)

تعبیر خواب سوهان (سوهان شیرینی و سوهان ناخن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

می دانید که سوهان دو نوع است:

  • اول سوهان شیرینی که محصول شهر مذهبی قم است و به عنوان سوقات به شهرهای دیگر می برند.
  • سوهان شیرینی در خوابها تعبیر انواع شیرینی های دیگر را دارد، به اضافه اینکه زیارت اماکن مقدسه را به بیننده خواب نوید می دهد و چون خاص شهر قم است، بیشتر سفر زیارتی حضرت معصومه علیها السلام به ذهن بیننده خواب متبادر می شود.
  • این تعبیر خاص مسلمانان و به خصوص شیعه هاست. در کشورهای دیگر نه سوهان به این صورت هست و نه این تعبیر برای ملل و اقوام دیگر صدق پیدا می کند.
  • دوم سوهان فلزی است که برای تراشیدن و خراشیدن چوب و آهن کار برد دارد.

دیدن سوهان فلزی در خواب طمع و آز است.

  • سودجویی، خودخوری، آزار دیدن و آزار رسانیدن در مسیر سودجویی است.

تعبیر خواب سوهان کشیدن در خواب

اگر در خواب ببینید دیگری سوهان می کشد، او تبذیر و اسراف می کند و مالی را هدر می دهد.

  • اگر آنچه را که او با سوهان خود می ساید متعلق به شما باشد، به مال شما تجاوز و تعدی می شود.
  • اگر آنچه که او می ساید متعلق به شما نباشد، کلا گویای اسراف است. بخشیدن و دور ریختن مال است؛ حال می خواهد عامل نیت خیر داشته باشد و یا نداشته باشد. نتیجه از دست دادن مالی است که موجود می باشد.

اگر در خواب ببینید که خودتان سوهان میکشید: می دانید که سوهان خراشه ها و براده هایی را موجب می شود که این ریزه ها از دو طرف به زمین می ریزند.

  • قسمتی پیش پای کسی می ریزد که سوهان می کشد و بخشی دورتر از عامل سوهان کشیدن پخش می شود. در علم تعبیر آنچه که پیش پای شما ریخته می شود، سودجویی تاویل میگردد و آنچه که دور از شما پاشیده می شود، بخشیدن است و یا اسراف.

 

حال اگر در خواب ببینید که سوهان می کشید، باید دقت کنید و ببینید تراشه ها و براده ها پیش پای خودتان بیشتر ریخته می شود و یا دور از شما. با توجه به تعریفی که شد، تشخیص سودجویی و اسراف و هدر دادن مال آسان است.

داشتن سوهان خود خوری و غم است و شکستن آن در خواب نیکو است؛ چون سوهان عامل ایجاد غم است.

شنیدن صدای سوهان شنیدن دیگری

اگر در خواب صدای سوهان کشیدن را بشنوید، ولی کسی را در حال انجام این کار نبینید و مطمئن باشید صدایی که می شنوید صدای سوهان کشیدن است، کسی پشت سر شما بد می گوید و حرف زیاد می زند.

اگر در خواب ببینید که سوهانی بدون اج دارید، نشان آن است که نیت سودجویی و یا آزار رسانیدن را دارید، اما فاقد توانایی هستید.

  • دیدن سوهان بدون دسته نیز همین تعبیر را دارد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب