ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب سوزن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

تعابیر زیر موقعی صادق هستند که سوزن محور خوابتان باشد، نه خیاطی.

  • خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیر متفاوت دارد که در جای خود نوشته شده است.

خود سوزن در خواب کاربرد و تنفیذ است.

اگر در خواب خود ببینید سوزن و یا سوزن هایی در دست دارید، نشان آن است که امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارهایتان را پیش ببرید و موفق باشید.

تعبیر خواب دوخت و دوز با سوزن

اگر در خواب ببینید با سوزن می دوزید، به خصوص اگر ببینید دو قطعه پارچه را بهم متصل می کنید، امور متفرق خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید.

  • مخصوصا اگر ببینید پارچه های ناهمرنگ را به هم میدوزید، بهتر است.

تعبیر خواب سهولت در کارها با سوزن

اگر در خواب ببینید سوزن به کسی می دهید، امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید.

اگر ببینید سوزن از کسی می گیرید، از دیگران کمک می خواهید و یاری می طلبید که اگر سوزن را بدهند، کمک و یاری می شوید.

تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

اگر در خواب ببینید سوزنی در دست دارید که سوراخ ندارد، با مشکلی بزرگ و الاینحل روبرو می شوید.

  • سوزن بدون سوراخ در خواب مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.

تعبیر خواب گم کردن سوزن

اگر در خواب ببینید سوزن خود را گم کرده اید و به دنبالش می گردید، زیان می کنید و امکاناتی را از دست می دهید.

  • گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.
  • این خواب می تواند تعابیر گسترده و وسیع داشته باشد که به نسبت موقعیت بیننده خواب تعیین می شود.
  • چنین خوابهایی را حتما باید معبر آگاه تعبیر کند.

تعبیر کنجکاوی با خواب سوزن

اگر در خواب ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید، بی آنکه قصد دوختن داشته باشید، کنجکاوی و فضولی می کنید.

  • این تنها فضولی نیست، بلکه ایجاد زحمت و ناراحتی است.

تعبیر رنج و آزار با خواب سوزن

اگر در خواب خود ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید، خوابتان می گوید از جانب شما به دیگران آزار و آسیب می رسد و باعث رنج و اندوه می شوید.

  • اگر در خواب ببینید سوزن را به ماکول و خوردنی فرو می کنید، مثل خربزه و هندوانه و هویج، خوابتان از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان آن است که شما به دیگران زیان مالی وارد می آورید.
  • اگر ببینید سوزن را به بالش و یا متکا فرو می کنید، بی علت و سبب به پر و پای همسر خود می پیچید و او را رنج و آزار می دهید. 

تعبیر خواب سوزن دو سوراخی

اگر در خواب ببینید سوزنی دارید که نوک تیز ندارد و یا سوزنی با دو سوراخ دارید، نشان آن است که در کارهایتان با سرگردانی و بهت و حیرت روبرو می شوید و مدتی گیج و گنگ و بی تصمیم می مانید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب