ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سوراخ در خواب در زندگی و در بیداری جهل و مجهول است. هیچکس نمی تواند درون سوراخ را ببیند، هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد.

راز با دین سوراخ در خواب

دیدن سوراخ در خواب رازی است که پیش روی بیننده خواب قرار می گیرد.

 • ولی همانطور که سوراخ ها گوناگون هستند، تعابیر نیز می توانند متفاوت باشند.

تعبیر خواب سوراخ روی دیوار

اگر درخواب خود ببینید دیواری هست که سوراخی بر آن دیده می شود، نشان آن است که برای حل یک مشکل با مجهولی روبرو می شوید که مشکل را پیچیده تر می کند.

تعبیر خواب کاویدن سوراخ

اگر در خواب ببینید سوراخی هست که می خواهید چیزی را از آن بیرون بیاورید و یا درون آن را می کاوید، در آینده در جهت رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد.

 • اگر از این سوراخ چیزی را بیرون بیاورید، رازی را فاش می کنید؛ مجهولی را روشن می سازید که بستگی می یابد به آنچه که از سوراخ بیرون می آورید.
 • اگر چیزی که از سوراخ بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد، نشان آن است که پیروزی حاصل می کنید.
 • اگر چیزی که بیرون می آورید نامطلوب و مکروه باشد، ملول و غمزده می شوید. یا مالی را از دست می دهید و یا چیزی به دست می آورید.
 • اگر در خواب ببینید در سوراخی میکاوید و نمی توانید چیزی از آن بیرون بیاروید، مجهول شما همچنان باقی می ماند و مشکل دوام خواهد داشت.

بزرگی سوراخ تناسب معکوس با مجهول و یا راز و یا مشکل شما دارد.

 • یعنی اگر سوراخ بزرگ دیدید، مشکل و مجهول کوچکی خواهید داشت. اگر سوراخ کوچک و ریز و تنگ بود، مجهول بزرگتر و پیچیده تر است. مشکل عظیم تری پیش روی شماست.

تعبیر خواب سوراخ در اطاق

اگر در خواب ببینید در اطاق و یا خانه شما، یا جایی که متعلق به شماست سوراخی پدید آمده که قبلا وجود نداشته و آن سوراخ احتمالا به جایی دیگر مربوط می شود، نشان آن است که کسی از راز شما آگاه می شود.

 • کسی هست که چشم به کار شما دارد و مراقبتان است و اعمال و حرکات شما را زیر نگاه دارد.

اگر در خواب خود ببینید سوراخی در اطاق و یا خانه پدید آمده، اما آن خانه به شما تعلق ندارد و آنجا احساس بیگانگی می کنید، شما از راز دیگران آگاه می شوید.

 • در امور غیر مربوط مداخله می نمایید و اعمال و رفتار دیگران را زیر نظر میگیرید. در واقع فضولی می کنید.

اگر در خواب خود ببینید جانوری به سوراخ رفت، کسی شما را وسوسه می کند.

 • اگر به دنبال گربه ای دست در سوراخی کردید، نشان آن است که زنی شمار را می فریبد و به دنبال خود می کشد و شما را با مشکل روبرو می کند.
 • اگر سگی به سوراخی برود و شما به دنبال آن سگ سوراخ را بکاوید، دوستی شما را به جستجو و تفحص وا می دارد.

تعبیر خواب پدید آمدن سوراخ در خانه

اگر در خواب خود ببینید در خانه خود سوراخی پدید می آورید، نشان آن است که با اعمال نامعقول برای خودتان دردسر می کنید که به شما تعلق ندارد. در کار دیگران فضولی می کنید و مستوجب سرزنش می شوید.

تعبیر خواب سوراخ کردن چوب

اگر در خواب ببینید چوبی را سوراخ می کنید، بر غم واندوه خود استیلا و تسلط می یابید. آن چوب هر چه که باشد، فرق نمی کند.

تعبیر خواب سوراخ کردن آهن

اگر در خواب ببینید آهنی را سوراخ می کنید، بر مشکلات خود چیره می گردید و آنها را از میان بر می دارید.

تعبیر خواب سوراخ شدن لوازم آشپزخانه

اگر در خواب خود ببینید دیگ و قابلمه و ظروف آشپزخانه شما سوراخ شده، همسرتان رنجور و بیمار می شود.

تعبیر خواب سوراخ شدن لباس

اگر در خواب ببینید پیراهن با شلوارتان سوراخ شده، با همسر خود اختلاف پیدا می کنید.

 • اینجا هر قدر سوراخ بزرگتر و دریده تر باشد، اختلاف شدیدتر است.

اگر در خواب ببینید کت و یا لباس بالاتنه شما سوراخ شده، به آبرو و حیثیت و وجهه اجتماعی شما لطمه وارد می آید.

اگر در خواب ببینید کفشتان سوراخ شده، سفری ناموفق و ملال انگیز در پیش خواهید داشت.

تعبیر خواب سوراخ شدن بدن

اگر ببینید بدنتان جایی سوراخ سوراخ شده، به مقدار خونی که از آن سوراخ می رود، مال خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب دیدن سوراخ در کوه

اگر سوراخی در کوه بینید و شما از دیدن آن سوراخ بترسید و بیمناک باشید، به اندازه ترسی که دارید، امنیت و آرامش خیال حاصل می کنید و یا شخص بزرگی شما را مورد حمایت قرار می دهد.

 • اگر سوراخی درکوه ببینید و از آن سوراخ نترسید و بیمناک نشوید، بیمناک می شوید و کسی شما را می ترساند و یا مورد تهدید و اعتراض و عتاب قرار می دهد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب