ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سوت و سوت زدن

تعبیر خواب سوت و سوت زدن

تعبیر خواب سوت (سوت زدن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در فارسی ما، هم آلت سوت زنی را سوت می نامیم و هم عمل سوت زدن را.

در اینجا باید راجع به هر دو بنویسم.

سوت یعنی آلت سوت زنی

جسمی است فلزی و مجوف که داوران فوتبال و یا ماموران پلیس به گردن خود می آویزند.

 • این سوت در خواب کارمند و یا خدمتکار و یا بهر نحو خادمی است پر غلغله و خروش که کار نمی کند، ولی ادعای بسیار دارد.
 • او کسی است که شاید در سال فقط یکبار کاری به او رجوع شود، اما زحمت و سر و صدای او خیلی بیش از کسانی است که فعالانه کار و تلاش می کنند و دقیقه ای آرام و قرار ندارند.
 • چنین آدمهایی در هر دستگاه و حتی در خانواده هستند.
 • در میان فرزندان یک خانواده نیز از این نوع آدمهای پرمدعا ولی بیکار یافت می شود.

تعبیر خواب خریدن سوت 

اگر در خواب خود ببینید سوت دارید و این سوت را از دکان خریده اید و یا کسی به شما داده، با چنین آدمی هایی که در بالا ذکر شد، برخورد خواهید داشت.

تعبیر خواب سوت بر گردن و در جیب

اگر سوت را به گردن آویخته بودید، کسی است که مزاحمت او پیش چشم و روی شماست. وجودش بر شما تحمیل شده است و یا می شود؛ به طوری که نمی توانید از چنگ او رهایی یابید.

اگر سوت را در جیب و یا در دست داشتید، کسی است که می توانید از او دور شوید و از وجودش خلاص گردید.

تعبیر خواب گم کردن سوت 

اگر سوت داشتید و آن را گم کردید، خوب است؛ چون مزاحمی را از دست می دهید.

 • همین طور است اگر سوت خود را دور بیفکنید و یا در آب بیندازید.

اما صدای سوت تعبر متفاوت دارد و این انواع مختلف دارد.

با صدای سوت بزرگ و شدید است، به طوری که دیگران نیز می شنوند و یا سوت آهسته است که شما تنها شنونده آن هستید.

 • صدای سوت اگر بلند و گوش خراش باشد، خبر بد است.
 • اگر در خواب صدای سوت کارخانه و یا سوت کشتی قطار را بشنوید و بدانید آن صدا چیست و از کجاست، تعبیر ندارد.

خبر عمومی با صدای سوت

اما اگر صدا را بشنوید و ندانید از چیست و یا از کجاست، خبر بد می شنوید و این خبر هر چه باشد، خبری عمومی است و جنبه عام دارد، زیرا خبرش را دیگران هم می شنوند. بهر حال این خبر خبری است که ناگهانی به شما می دهند و موجب تکدر و ملالتان می شود.

تعبیر صدای سوت به بدگویی و غیبت

اگر در خواب صدای سوت بشنوید و این صدا ضعیف باشد، بدگویی و غیبت است.

 • سعایت و فتنه جویی است که البته باید دید کی سوت می زند و کی می شنود.
 • اگر شنونده اش شما باشید، پشت سر شما بد می گویند.
 • اگر ببینید دیگری صدای سوت را می شنود، شما را متوجه می کند و می گوید سوت می زنند، پشت سر او بدگویی و سعایت می کنند.

تعبیر خواب سوت زدن در خواب

اگر در خواب ببینید خودتان با سوت صدا در می آورید و سوت می زنید، یعنی با آلت سوتی زنی سوت می زنید، دروغ می گویید و ریا می کنید.

 • اصولا در خواب صدای طبیعی را به صدای مصنوعی تبدیل کردن تعبیر دروغگویی و تظاهر و ریا کاری و فریب دارد. مثل سوت زدن، شیپور زدن، بوق زدن و غیره … صدا از شما ساطع می شود، اما صدای طبیعی شما نیست.

تعبیر خواب سوت زدن با دهان

اگر در خواب ببینید که با حرکت لبهای خود سوت می زنید، دروغ خواهید گفت؛ بدگویی خواهید کرد و یا سخنی زشت بر زبان خواهید آورد که مستوجب سرزنش و ملامت خواهید شد.
اگر سوت را با وسیله ای انجام دادید، مثلا سوت قطار و یا سوت کارخانه را به صدا در آوردید، در یک گناه بزرگ شریک خواهید شد که انعکاس شدید خواهد داشت.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب