ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 × دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب سنگ و سنگریزه

تعبیر خواب سنگ و سنگریزه

تعبیر خواب سنگ (سنگریزه)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد سنگ معبران قدیمی و سنتی ما زیاد نوشته اند، اما بیشتر جنبه کلی دارد؛ در حالیکه چون سنگ انواع مختلف می تواند داشته باشد، در خوابهای ما تعابیر متفاوتی می یابند.

اگر سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد.

 • چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشتان را نیز مجروح می سازد و می آزارد.
 • این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند.
 • مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آیند و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد، نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگها.

تعبیر خواب راه سنگلاخی

اگر در خواب خود ببینید پیاده یا سواره، با اسب یا با اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید، خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها موانع و مشکلات هستد.

 • چنانچه چند سنگ و دست انداز کوچک باشد، بزودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید و از آن مرحله سنگلاخ میگذرید.
 • اما اگر راه زیادی این طور پر از قلوه سنگ وجود داشت، خوابتان می گوید زحمت شما در آینده زیاد است.

اگر در خواب خود دیواری از سنگ ببینید، چند حالت دارد:

اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد، استحکام و قدرت است.

 • اگر در خواب احساس کنید که آن دیوار و آن پی سنگی بنا به شما تعلق دارد، استحکام و قدرت به خودتان بر می گردد و جنبه مثبت دارد.
 • اما اگر آن پی و دیوار سنگی به دیگری تعلق داشت و شما ندانستید از کیست، مشکلی است بزرگ در راه پیشرفت شما که جنبه منفی دارد.

دیوار سنگی در مکانی خاص

اگر دیوار سنگی در راه و یا در آستانه محلی بود که معمولا از آنجا عبور می کنید، مثلا در خواب ببینید جلوی در ورودی کارخانه ای که آنجا کار می کنید و یا اداره شما و یا شرکت یک دیوار سنگی ایجاد شده، نشان آن است که مشکل بزرگی در راه شما به وجود می آید که چیرگی بر آن بسیار دشوار است.

 • چنانچه بتوانید از آن دیوار بنحوی بگذرید، مانع را پشت سر می نهید و اگر همچنان متحیر آنجا بمانید، مشکل باقی
  می ماند.

تعبیر خواب دیوار سنگی دارای نقش و نگار

اگر دیوار سنگی دارای نقش و زینت و اشکال مختلف باشد و در خواب خود ببینید نقش های روی دیوار توجهتان را جلب کرده، نشان آن است که فریفته می شوید.

 • فریب می خورید، گمراه می گردید و به همین علت با مشکل مواجه خواهید شد و در جایی که هستید، می مانید… بدون پیشرفت و بدون انگیزه!.

تعبیر خواب خریدن سنگ

اگر در خواب ببینید سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید، خوابتان می گوید از عواملی متعدد اما یکسان در جهت تقویت کارهای خود سود می برید. چیزهایی پیدا می شوند که می توانند موقعیت اجتماعی شما را تحکیم بخشند.

 • دیدن سنگ ساختمانی جهت زینت ساختمان و رو کار بنا تظاهر و فریبکاری و استفاده از مبانی محکم برای جلوه بخشیدن به امور است.

تعبیر خواب جمع کردن سنگریزه

اگر در خواب خود ببینید سنگریزه جمع می کنید، مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید.

 • اگر ببینید سنگریزه از ته چشمه و یا کاریز بر می دارید، مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب