ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

بیست − 19 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سندان

تعبیر خواب سندان

تعبیر خواب سندان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سندان اشاره به مردی است قوی و متکی به خود و با اراده که بیننده خواب می تواند به یاری او بسیاری از سختی ها را از بین ببرد و بر مشکلات پیروز شود.

تعبیر خواب ابن سیرین برای سندان

“ابن سیرین” نوشته: سندان به خواب رئیس و بزرگ است و اگر بیننده خواب ببیند سندان را گرفت و یا کسی به او داد که مال او شد، دلیل کند که از مرد بزرگی خیر و منفعت یابد.

تعبیر دیدن سندان در خواب همین است.

  • زیرا سندان نشان استحکام و قوت است.
  • در عین حال کسی است که با هیج نیرویی نمی توان بر آن چیره شد و هیچ ضربتی هر قدر محکم او را از پای نمی افکند.

تعبیر داشتن سندان در خواب

اگر در خواب ببینید که سندان دارید و آن سندان به شما تعلق دارد، با شخصیتی مقتدر آنطور که گفته شد، برخورد خواهید کرد و او شما را مورد حمایت و عنایت قرار می دهد.

ولی اگر دیدید سندانی دارید که به شما متعلق نیست، سر و کارتان با چنین مردی می افتد که از او سودی نمی برید و او عنایتی به شما ندارد.

تعبیر کار کردن با سندان در خواب

اگر در خواب دیدید سندانی هست که شما بر روی آن کار می کنید و آهن تفته میکوبید، مشکلات خود را با کسی در میان می نهید که او هر کس هست، قدرت تسهیل مشکلات شما را دارد.

مشت بر سندان کوفتن عینا همان است که در بیداری و در محاوره به طور اصطلاح به کار می بریم.

  • چنانچه در خواب ببینید سندانی هست و آهنی تفته وجود دارد – اما شما چکش و پتک ندارید تا آهن تفته را شکل بدهید – چنان است که مشت بر سندان میکوبید.
  • مشکلات بزرگی دارید و مردی نیز هست که می تواند مشکلات شما را آسان کند، اما وسیله ارتباط ندارید و تلاش بیهوده می کنید که خستگی بر تنتان می ماند.

اگر در خواب خود ببینید سندانی را در کیسه و توبره و یا در ساک دستی خود نهاده اید و می خواهید به خانه ببرید و یا جایی دیگر منتقل کنید، تعبیر همان مشت بر سندان کوفتن است.

سوراخ کردن سندان از رخنه در سنگ مشکل تر است.

چنانچه در خواب ببینید سندانی را می خواهید به دلخواه خود سوراخ کنید، کاری عبث و بی فرجام می کنید که حتی ممکن است بد فرجام نیز باشد.

بهر حال سندان مردی بزرگ و مقتدر است، آنچه تعابیر آن را متفاوت می کند، رفتار شماست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب