ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

تعبیر خواب سفره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سفره در خواب همان است که در بیداری ما است. اگر سفره در خواب گسترده و چیده باشد، در واقع همان خوان گسترده ای است که نعمتهای بسیار در آن می نهند و یا خواهند نهاد.
  • سفره خوان نعمت و برکت و خیر و خوشی است.

اگر در خواب ببینید که سفرهای بزرگ پیش روی شما گسترده اند و یا سر میزی نشسته اید که انواع غذاها روی آن هست، خوابتان خبر می دهد که به نعمت و رفاه می رسید؛ ولی حق انتخاب دارید.

از هر سفره گسترده ای هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد.

دیدن سفره گسترده پر از اغذیه و اطعمه نیز می گوید شما که بیننده خواب هستید، به نعمت می رسید؛ اما به اندازه خودتان حق برگزیدن و بر گرفتن دارید و باید انتخاب کنید.
 
اگر در خواب ببینید سفره ای پر از غذاهای رنگارنگ و متنوع گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید، سهم شما از نعمتهای اندک است. یعنی به جایی می رسید که امکان تمتع و بهره وری فراوانی هست، اما شما سهم کمی می برید.

اگر در خواب ببینید اصولا سفره کوچک است، خوابتان می گوید اصولا نعمت مختصری حاصل می کنید.

چنانچه ببینید بر سفرهای نشسته اید که دیگران نیز هستند و آنها می خورند و می نوشند و می ریزند و می بخشند، خواب شما می گوید به زودی ناظر اتلاف و اسراف پول و سرمایه ای خواهید بود.
  • کسانی هستند که بنا حق چیزهایی را تصاحب می کنند.
  • اگر در خواب خود آنها را بشناسید، در بیداری بیگانه هستند.
  • اگر آنها را که اسراف می کنند و اتلاف مینمایند نشناسید، در بیداری آشنایان شما این تجاوز و رندی را انجام می دهند.

تعبیر سفره چرک و کثیف در خواب

اگر در خواب خود سفرهای چرک و کثیف و چروکیده ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند، نشان آن است که از راه غیر صحیح سود می برید. پول یا مالی که شما به دست می آورید نقصی ندارد، ولی شما از طریق نامشروع و خلاف آن را تحصیل می کنید.

  • چنانچه سفره تمیز درخشنده و اطو کشیده باشد و غذایی کثیف در ظرفی نشسته و آلوده بر آن نهاده باشند، تعبیر خلاف آن است. یعنی پولی که به دست شما می رسد، نادرست و آلوده است؛ اگر چه شما از راه درست و مطابق شرع و قانون آن را کسب کرده باشید.

تعبیر خواب تکاندن سفره

اگر در خواب ببینید سفره رامی تکانید، مالی را هدر می دهید؛ اگر چه چیزی در سفره نباشد و خرد نان و باقیمانده غذا از آن نریزد.

  • برخی از معبران نوشته اند تکانیدن سفره بذل و کرم است.

تعبیر گستردن سفره در خواب

اگر در خواب ببینید جایی هستید و کس پیش روی شما سفرهای می گستراند نشان آن است که از جانب آن شخص هر کس هست، سودی عایدتان می گردد.

  • نوشته اند سفره گستردن سودرسانی است و اندازه این سود به وسعت سفره بستگی دارد.

تعبیر جمع کردن سفره در خواب

اگر کسی در خواب سفره را از پیش روی شما جمع کند، خوابتان می گوید آن شخص هرکس هست مانع بهره مندی شما می گردد و راه سود بری را به روی شما می بندد.

رنگ سفره باید سفید باشد. رنگ سفید برای سفره در خواب نیکو است.

  • رنگ های غیر متعارف و غیر طبیعی مثل عنابی و بنفش و زرد خوب نیست.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب